Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1976/3293

K. 1976/5827

T. 10.5.1976

• TAKAS YOLUYLA ÖDEME ( Başka Bir İcra Dosyasındaki Alacak )

• TAKASIN İİK m. 33 ANLAMINDA "İTFA" SAYILMASI

ÖZET : Borçluya karşı ilamla takip yapılmış ve borçlu, başka bir icra dosyasında, bu takibin alacaklısından olan alacağının takasını istemiştir. Bu istek, icra tetkik merciinin bozulan kararında belirtildiği gibi, İİK m. 33`deki "itfa" anlamında olup, İİK m. 71`e göre bu konuda tetkik merciinin bir karar vermesi gereklidir. "Takas"ın koşulları, BK m. 118 ve 122`de belirtilmiştir. İrade beyanı, icra dosyasında açıklandığından, icra tetkik merciinin dosyayı getirterek incelemesi ve takas konusunu çözümlemesi gereklidir. Buna göre, işin sürüncemede bırakılmasını doğuracak şekilde, takas konusunun incelenmesinin icra memurluğuna bırakılması doğrultusunda karar verilmesi doğru değildir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mercii kararı alacaklı vekili tarafından temyiz olunması üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 12.4.1976 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu hakkında ilama dayanılarak takip yapılmış ve borçlu diğer bir icra dosyasında alacaklıda mevcut alacağının takasını istemiştir. Bu istek merciin bozulan kararında belirtildiği ve hile İ.İ.K. 33. maddesinde yazılı itfa def`ini tazammun eder ve 71. maddeye göre de bu hususda tetkik merciinin karar vermesi lazımdır. Takas şartlarını B.K.nun 118. maddesi hükümlerinde 122. madde irade eylemiştir. İrade beyanı icra dosyasında açıklandığından merciice dosyalar celp edilerek temlike ilişkin borçlunun B.K.nun 167. maddesi hükmüne dayanma yetkisi de bulunduğu cihetle merciice bu hususlar gereği gibi tesbit edilerek takas def`inin esasına karar verilmesi aynı zamanda İ.İ.K. 17. maddesi hükmü gereğidir. Bu itibarla işin sürüncemede bırakılmasını doğuracak şekilde takas talebinin incelenmesinin icra memurluğuna bırakılması şeklinde karar verilmesi isabetsiz ve temyiz itirazları yerinde görüldüğünden temyiz olunan mercii kararının İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA 10.5.1976 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BAYTOK HUKUK BÜROSU

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube