Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2013/12041

K. 2013/8281

T. 4.9.2013

• SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK ( Maliye Bakanlığının Olur Yazısının Aslı veya Onaylı Suretinin Getirtileceği - Sanık Müdafii İle Katılma İstemi Reddedilenlere Gerekçeli Kararın Tebliğ Edilip Edilmediğinin Belirleneceği )

• ŞİKE DAVASI ( Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak - Sanık Müdafii İle Katılma İstemi Reddedilenlere Gerekçeli Kararın Tebliğ Edilip Edilmediğinin Belirleneceği )

• OLUR YAZISI ( Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak - Maliye Bakanlığının Olur Yazısının Aslı veya Onaylı Suretinin Getirtileceği )

• GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ ( Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak - Sanık Müdafii İle Katılma İstemi Reddedilenlere Gerekçeli Kararın Tebliğ Edilip Edilmediğinin Belirleneceği )

• KATILMA TALEBİNİN REDDİ ( Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak - Sanık Müdafii İle Katılma İstemi Reddedilenlere Gerekçeli Kararın Tebliğ Edilip Edilmediğinin Belirleneceği )

7201/m.11

5271/m.150

5237/m.220

ÖZET : Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgütü yönetme suçlarından açılan kamu davasında; maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü`nün Olur yazısının aslı ya da onaylı bir suretinin dosya arasına getirtilmesi, sanık müdafii ile katılma istemlerinin reddine karar verilen kişilere gerekçeli kararın yöntemince tebliğ edildiğini gösteren bilgi ve belgeler var ise dosyasına eklenilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulu`nun 11/10/2011 tarih ve 2011/10-182 Esas, 2011/204 sayılı Kararında belirtildiği üzere, yargılama aşamasında CMK`nın 150/1 ve 156. maddeleri uyarınca sanığın istemi üzerine, baro tarafından görevlendirilen müdafiin, zorunlu müdafii konumunda olmaması nedeniyle, aynı Yasanın 188/1. maddesi kapsamında, yapılan tüm oturumlarda hazır bulunması zorunluluğunun olmadığı, bu madde uyarınca görevlendirilen müdafiin, vekâletname ile sanık veya şüpheli tarafından savunma görevi için belirlenen müdafiden herhangi bir farkının bulunmadığı, sanıklardan Aykut Aydın`ın üzerine atılı suçların alt sınırının beş yıldan fazla hapis cezasını gerektirmediği, adı geçen sanığın savunmasının 21/05/2012 tarih ve 21 no.lu ara celsede müdafii Av. Hatice Odabaşı huzurunda alındığı, adı geçenin müdafiilik görevinden istifa ettiğine ya da bu görevinin herhangi bir nedenle son bulduğuna dair dosya kapsamında bir bilgi ve belgenin mevcut olmadığı, 7201 sayılı Tebligat Yasasının 11. maddesi uyarınca vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması gerektiği halde, gerekçeli kararın sanığa tebliği ile yetinildiği, hükmün sanık müdafiine tebliğ edilmediği,

Yargılamanın 04/05/2012 günlü celsesinde 13 no.lu, 01/06/2012 günlü oturumunda ise 8 no.lu ara kararları ile davaya katılma istemlerinin reddine karar verilen Kerim Turan Kerimoğlu ve Öztekin Bayrak adlı şahısların CMK`nın 260/1. maddesi uyarınca kanun yoluna başvurma hakları bulunduğu halde hükmün kendilerine tebliğ edilmediği,

Hazine vekili Av. Erdenur Baykal`ın 05/11/2012 havale tarihli temyiz talebinden vazgeçilmesine ilişkin dilekçesi ekinde bulunan Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü`nün 01/11/2012 tarihli ve 42246-83013/27621 sayılı Olur yazısının aslı ya da onaylı sureti yerine onaysız fotokopiden ibaret suretinin dosya arasında bulunduğu,

Tüm dosya kapsamından anlaşılmış olmakla;

SONUÇ : Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü`nün 01/11/2012 tarihli ve 42246-83013/27621 sayılı Olur yazısının aslı ya da onaylı bir suretinin dosya arasına getirtilmesi, sanık Aykut Aydın müdafii Av. Hatice Odabaşı ile katılma istemlerinin reddine karar verilen Kerim Turan Kerimoğlu ve Öztekin Bayrak`a gerekçeli kararın yöntemince tebliğ edildiğini gösteren bilgi ve belgeler var ise dosyasına eklenilmesi, aksi halde anılan tebligat noksanlıklarının giderilerek tebellüğ belgelerinin ve verildiği takdirde temyiz ve cevap dilekçelerinin eklenmesinden, hükmün temyiz edilmesi halinde ise bu konuda ek tebliğname düzenlendikten sonra iade edilmek üzere esası incelenmeyen dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ( TEVDİİNE ), 04.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Baytok Hukuk Bürosu

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube