Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1980/3647

K. 1980/5789

T. 2.7.1980

• SÜRE ( Borçlunun Kesin Hacze İtirazı )

• ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Borçlunun Kesin Hacze )

• YENİLEME TALEBİNİN BORÇLUYA TEBLİĞİ ( İtiraz )

ÖZET : Takip, ihtiyati hacizle başlandığından ve süresinde icrai takip yapılmış olmakla kesin hacze dönüştüğünden 78. madde hükmünün uygulanması ve yenileme talebinin borçluya tebliği gerekmez. Bu nedenle borçlu 71. maddeye göre her zaman zamanaşımı itirazında bulunabilir. Kaldı ki, 78. maddeye göre borçluya gönderilecek ödeme emri olmayıp ( yenileme muhtırası ) olduğundan, evvelce kesinlik kazanmış ödeme emrinin kesinliği devam ettiğinden borçlunun muhtıranın tebliğ üzerine ancak 71. maddeye göre itiraz edebilir.

DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından temyiz olunması üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 21.4.1980 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Ödeme emrinin tebliğinden sonra bir yıl içinde haciz talebinde bulunulmaması halinde haciz isteme hakkı düşer. Yeniden haciz istemek alacaklı tarafından vukubulacak yenileme talebinin borçluya tebliğine bağlıdır ( İİK. 78 ), haciz yapıldıktan sonra dosyanın takipsiz bırakılması halinde ise haczin düşmesi söz konusu olup bu durumda 106 ve 110. madde hükümleri uygulanır. Ve yeni haciz istemi üzerine borçluya yenileme tebliği gerekmez.

Olayda takip, ihtiyati hacizle başlandığından ve süresinde icrai takip yapılmış olmakla kesin hacze dönüştüğünden 78. madde hükmünün uygulanması ve yenileme talebinin borçluya tebliği gerekmez. Bu nedenle borçlu 71. maddeye göre her zaman zamanaşımı itirazında bulunabilir. Kaldı ki, 78. maddeye göre borçluya gönderilecek ödeme emri olmayıp ( yenileme muhtrası ) olduğundan, evvelce kesinlik kazanmış ödeme emrinin kesinliği devam ettiğinden borçlunun muhtıranın tebliğ üzerine ancak 71. maddeye göre itiraz edebileceğinden bu maddede gösterilen itiraz nedenleri süreye tabi olmadığından borçlu yenileme muhtırasının tebliğ üzerine süreye bağlı olmaksızın her zaman itiraz hakkını kullanabilir.

SONUÇ: TTK.nun 690. maddesi yoluyla uygulanması gerekli 661. maddesi gereğince keşideciye karşı açılacak davalarda zamanaşımı vadenin dolduğu tarihten itibaren üç yıl olup 662. maddeye göre de zamanaşımının kesilmesinden itibaren zamanaşımı yeniden işlemeye başlayacağından ve icra dosyasına göre iki işlem arasında üç seneden fazla süre geçmiş olduğundan borçlunun zamanaşımı itirazının kabulü gerekirken reddi isabetsiz, temyiz itirazları yerinde olduğundan temyiz olunan merci kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428 maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 2.7.1980 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BAYTOK HUKUK BÜROSU

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube