Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/23117

K. 2012/7384

T. 12.3.2012

• TAKİBİN İPTALİ (İlamda Hüküm Altına Alınmayan Hususlara Dayalı Olarak Tahmin veya Takdir Yolu İle İcra Takibine Geçilemeyeceği Gibi Yeniden Dava Açılarak İlama İstinaden Takip Yapılabileceği Dikkate Alınarak Şikayetin Kabul Edileceği)

• İLAMDA HÜKÜM ALTINA ALINMAYAN HUSUSLAR (Hakkında Yorum Tahmin veya Takdir Yolu İle İcra Takibine Geçilemeyeceği - Takibin İptal Edileceği)

ÖZET : İlamda hüküm altına alınmayan hususlara dayalı olarak yorum, tahmin veya takdir yolu ile icra takibine geçilemeyeceği gibi bu konuda yeniden mahkemeye dava açılarak ilama istinaden takip yapılabileceği dikkate alınarak şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar vermek gerekirken istemin reddi yönünde hüküm tesisi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İlamlı icra takibinin dayanağı olan Adana 3. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 07.09.2010 tarih ve 2010/304 Esas, 2010/580 Karar sayılı ilamında, alacaklının "... Adana`da mülhak Tuzsuzzade Ebubekir Bin Mustafa Vakfı evladı bulunduğundan sükna hakkından istifade etmesine..." karar verildiği görülmektedir. İcra Müdürlüğü`nce düzenlenen 2 örnek icra emrinde ise anılan mahkeme kararının hüküm bölümünde yer almadığı halde borçlunun "Sarıyakup Mahallesi 217 Ada ve 87 Parsel sayılı taşınmazı tahliyesi ve tesliminin" istendiği görülmektedir.

HGK`nun 08.10.1997 tarih ve 1997/12-517 E., 1997/776 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Diğer bir anlatımla, hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur.

Buna göre ilamda hüküm altına alınmayan hususlara dayalı olarak yorum, tahmin veya takdir yolu ile icra takibine geçilemeyeceği gibi bu konuda yeniden mahkemeye dava açılarak ilama istinaden takip yapılabileceği dikkate alınarak mahkemece şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar vermek gerekirken yazılı şekilde istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca bozulmasına, 12.03.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

BAYTOK HUKUK BÜROSU

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube