Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Başhemşire Olarak Görev Yapan Davacının Aynı Hastanede Başhekim Yardımcısı Olan Davalının Görevini Yaparken Kusurlu ve Haksız Eylemleri Nedeniyle Kişilik Haklarının Saldırıya Uğradığını Belirterek Açtığı - Kamu Kurumuna Karşı Dava Açılması Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/15939

K. 2013/1326

T. 30.1.2013

• MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Başhemşire Olarak Görev Yapan Davacının Aynı Hastanede Başhekim Yardımcısı Olan Davalının Görevini Yaparken Kusurlu ve Haksız Eylemleri Nedeniyle Kişilik Haklarının Saldırıya Uğradığını Belirterek Açtığı - Kamu Kurumuna Karşı Dava Açılması Gerektiği )

• KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRADIĞI İDDİASI İLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Başhemşire Olarak Görev Yapan Davacının Aynı Hastanede Başhekim Yardımcısı Olan Davalının Görevini Yaparken Kusurlu ve Haksız Eylemleri Nedeniyle - Sorumlunun Kamu Kurumu Olduğu )

• HASTANEDE ÇALIŞAN KİŞİLER ARASINDA TAZMİNAT DAVASI ( Görevini Yaparken Kusurlu ve Haksız Eylemleri Nedeniyle Kişilik Hakları Saldırıya Uğradığını Belirterek - Davanın Kurum Aleyhine Açılması Gerektiği/Görevi Sırasında ve Yetkisini Kullanırken İşlediği )

• BAŞHEKİM YARDIMCISININ AYNI HASTANEDE ÇALIŞAN BAŞHEMŞİRENİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRDIĞI İDDİASI ( Görevini Yaparken Kusurlu ve Haksız Eylemleri Nedeniyle - Manevi Tazminat Davasının Kamu Kurumuna Karşı Açılacağı )

• KAMU GÖREVLİSİNİN YETKİSİNİ KULLANIRKEN VEYA GÖREVİNİ YAPARKEN KİŞİLERE ZARAR VERMESİ ( İlgili Kamu Kurumunun Hizmet Kusurunu Oluşturduğu - Kamu Görevlisine Karşı Açılan Manevi Tazminat Davasının Husumet Yönünden Reddedileceği )

2709/m.40, 129

657/m.13

ÖZET : Başhemşire olarak görev yapan davacı, aynı hastanede Başhekim yardımcısı olan davalının görevini yaparken kusurlu ve haksız eylemleri nedeniyle kişilik haklarının saldırıya uğradığını belirterek uğradığı manevi zararın ödetilmesini istemiştir. Kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken veya görevlerini yaparken kişilere zarar vermesi ilgili kamu kurumunun hizmet kusurunu oluşturur. Sorumlu, kamu görevlisinin emrinde çalışmakta olduğu kamu kurumu olup dava o kurum aleyhine açılmalıdır. Davalı hakkındaki davanın husumet yönünden reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı Ö. H. vekili tarafından, davalı Ö. E. aleyhine 24/01/2011 gününde verilen dilekçe ile haksız eyleme dayalı manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 22/05/2012 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi taraflar vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, haksız eyleme dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

Kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken veya görevlerini yaparken kişilere zarar vermesi ilgili kamu kurumunun hizmet kusurunu oluşturur. Bu durumda sorumlu, kamu görevlisinin emrinde çalışmakta olduğu kamu kurumu olup dava o kurum aleyhine açılmalıdır. ( T.C. Anayasası 40/III, 129/V, 657 Sy.K.13, HGK 2011/4-592 E., 2012/25 K. ) Bu konuda yasal düzenlemeler emredici hükümler içermektedir. Diğer yandan Sorumluluk Hukukunun temel ilkeleri açısından bakıldığında da bu şekilde düzenlemenin mevzuatta yer almış olması zarar görenin zararının karşılanması yönünde önemli bir teminattır.

Davaya konu edilen olayda; Ulucanlar Göz Hastanesinde Başhemşire olarak görev yapan davacı, aynı hastanede Başhekim yardımcısı olan davalının görevini yaparken kusurlu ve haksız eylemleri nedeniyle kişilik haklarının saldırıya uğradığını belirterek uğradığı manevi zararın ödetilmesini istemiştir. Şu durumda, yerel mahkemece yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler ve açıklamalar gözetilerek, davalı hakkındaki davanın husumet yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan yazılı gerekçeyle, işin esası yönünden inceleme yapılarak yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın, yukarıda gösterilen nedenlerle davalı yönünden BOZULMASINA; bozma nedenine göre, davacının tüm, davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve temyiz eden davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 30.01.2013 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

Anayasa`nın 129/5. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası`nın 13/1. maddesi gereğince memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken kusurlu eylemleri nedeniyle oluşan zararlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve yasada gösterilen biçim ve koşullara uygun olarak idare aleyhine açılabilir. İdare aleyhine böyle bir davanın açılabilmesi, hizmet kusurundan kaynaklanmış, idari işlem ve eylem niteliğini yitirmemiş davranışlar ile sınırlıdır. Kamu görevlisinin, özellikle haksız eylemlerde, Anayasa ve özel yasalardaki bu güvenceden yararlanma olanağı bulunmamaktadır.

Dava dilekçesinde belirtilen maddi olgulardan davalının salt kişisel kusuruna dayanıldığının anlaşılması karşısında öncelikle bu iddia doğrultusunda delillerin toplanıp değerlendirilerek sonuca varılması gerekir. Açıklanan nedenlerden dolayı dairemiz çoğunluğunun bozma nedenine katılmıyorum.

Bu karar, kullanıcılarımızdan Sayın Avukat Nihal YILMAZ tarafından gönderilmiştir. (Baytok Hukuk Burosu) 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube