Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Anayasa Mahkemesi, 17 Ocak 2013 Perşembe Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçlarını açıkladı.

23 Ocak 2013 Çarşamba 10:58

 
Mahkemenin yapmış olduğu açıklamaya göre, 661 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin aşağıda kırmızı olarak gösterilen bölümleri iptal edilmiştir. İptal için 9 aylık süre verilmiştir. 9 aylık süre, kararın Resmi Gazetede yayımını müteakip başlayacaktır.
 
KARARLARIN ÖZETİ ŞU ŞEKİLDEDİR:
 
1- GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLİĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME KHK İLE YAPILAMAZ
 
Anayasa Mahkemesi, KHK ile yapılan Gümrük ve Ticaret Denetmeni ile Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı istihdam edilmesinin yetki kanunu kapsamında olmadığına karar vermiştir.
 
2- GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURLUĞUNDA 30 YAŞ SINIRI KHK İLE YAPILAMAZ
 
Mahkeme, Gümrü muhafaza memuru olmak için getirilen 30 yaş sınırlamasının, KHK`nın dayandığı yetki kanunu kapsamında olmadığına karar vermiştir.
 
3- KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVINA DAİR DÜZENLEME
 
Kaymakam adaylığı yazılı sınavına, daha önce mülakatta 3 kez başarısız olanların katılamayacağüına dair düzenleme iptal edilmiştir. Yaş sınırı 30`dan 35`e çeken düzenleme de iptal edilmiştir. Mahkeme bu düzenlemelerin KHK ile yapılamayacağına karar vermiştir.
 
4- EMNİYETİN KADROLU MEMUR ALIMI DÜZENLEMESİNE İPTAL KARARI
 
EGM`nin, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan memur alımlarını ÖSYM`nin merkezi yerleştirmesi dışına çıkaran düzenleme iptal edilmiştir.


-----------------------------------------------------------

ŞUAN DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK
 
Yukarıdaki iptal kararları bugün itibariyle yürürlüğe girmeyecektir. Bu kararlar, iptal kararının Resmi Gazetede yayımını müteakiben 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.
 
PEKİ NE OLACAK?
 
İdareler söz konusu düzenlemeleri yürürlüğe koymada ısrarlı ise, bunlar için yasal düzenleme tasarıları oluşacak, yani bu konular Meclise gelecektir.
 
-----------------------------------------------------------

İŞTE İPTAL KARARLARI (KIRMIZI RENKTE GÖSTERİLMİŞTİR.)
 
MADDE 9- 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 37 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 37/A maddesi eklenmiştir.

 `Gümrük ve Ticaret Denetmenliği

 MADDE 37/A- (1) Bakanlık taşra teşkilatında Gümrük ve Ticaret Denetmeni ile Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı istihdam edilir.

(2) Gümrük ve Ticaret Denetmenleri; en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmelikle belirlenen fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar arasından yapılan yarışma sınavı sonucuna göre mesleğe Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı olarak atanırlar.

 (3) Bunlar en az üç yıl çalışmak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar, durumlarına uygun Gümrük ve Ticaret Denetmeni kadrolarına atanırlar.

 (4) Gümrük ve Ticaret Denetmeni ile Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma sınavları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.?

 

MADDE 10- 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi "Kontrolörler, görevlendirildikleri konularda inceleme, araştırma, idari soruşturma, denetleme ve sonradan kontrol yetkilerine haizdir" yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(2) Gümrük Muhafaza Memuru kadrosuna atanacakların başvuru tarihinde otuz yaşından gün almamış olmaları şarttır.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.


 
MADDE 13- 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş ve (C) bendinde yer alan `30` ibaresi `35` şeklinde değiştirilmiştir.

 `Kaymakam adaylığı yazılı sınavına daha önce mülakatta üç kez başarısız olanlar katılamazlar.`

 
MADDE 18- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

 `EK MADDE 29- Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan kadrolu veya sözleşmeli personelin emniyet teşkilatına seçimi ve atanmaları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan merkezi sınava ilave olarak sözlü sınav ve/veya uygulamalı sınav puanı ile diğer niteliklere göre yapılır. Personelin alımı ve ilk atamaya ilişkin sınav, sınav komisyonları ve aranacak nitelikler ile diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince emniyet teşkilatına alınacak personel sayısının hesaplanmasında, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki kadro sayısı esas alınır. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oran emniyet teşkilatı için %5 olarak uygulanır.
 

MADDE 20- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

 `GEÇİCİ MADDE 22- Ek 30 uncu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıllık süre içerisinde, bir üst rütbeye yükselmek için en az bekleme süresini tamamlayacak olan Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunan personelden, en az bir kez zorunlu ikinci bölge hizmetini yapmamış veya ikinci bölgeye atanmak ile birlikte göreve başlamamış olanlar hakkında, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulunca verilecek bir üst rütbeye terfie ilişkin kararlar, bu bölgede fiilen çalışmaya başlaması kaydıyla uygulanır.

Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla ikinci bölge hizmetini yapmamış İkinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi edebilmesi için ikinci bölgedeki en az hizmet süresi kadar fiilen zorunlu ikinci bölge hizmeti yapmış olması şarttır.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube