Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2012/3590

K. 2013/13966

T. 13.5.2013

• ETKİN PİŞMANLIK ( Hırsızlık - Etkin Pişmanlık Uygulanması İçin Failin Sattığı Yeri veya Kişiyi Söyleyerek Çalınan Malın Hırsızlık Suçunun Mağduruna İadesini Sağlaması Yanında Aynen Geri Verme veya Tazmin Suretiyle Satın Alanın Zararını da Gidermesi Gerektiği )

• HIRSIZLIK ( Etkin Pişmanlık Uygulanması İçin Failin Sattığı Yeri veya Kişiyi Söyleyerek Çalınan Malın Hırsızlık Suçunun Mağduruna İadesini Sağlaması Yanında Aynen Geri Verme veya Tazmin Suretiyle Satın Alanın Zararını da Gidermesi Gerektiği )

• KAZANÇ MÜSADERESİ ( Hırsızlık - Failin Etkin Pişmanlıktan Yararlanması İçin Satın Alan Kötüniyetli İse Satın Alandan Elde Ettiği Para veya Sağladığı Menfaati Soruşturma Makamlarına Teslim Etmesi Gereği )

• MÜSADERE ( Hırsızlık - İyiniyetli Olan Satın Alanda Bulunan Eşyaya Elkonulamayacağı )

5237/m. 55141165168

ÖZET : Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için hırsızlık suçunun failinin, sattığı yeri veya kişiyi söyleyerek çalınan malın, hırsızlık suçunun mağduruna iadesini sağlaması yetmez. Failin bizzat pişmanlık göstererek, satın alan iyiniyetli ise; sattığı yeri veya kişiyi söyleyerek çalınan malın hırsızlık suçunun mağduruna iadesini sağlaması yanında aynen geri verme veya tazmin suretiyle satın alanın zararını da gidermesi, kötü niyetliyse; satın alandan elde ettiği para veya sağladığı menfaati, kazanç müsaderesine konu edilmek üzere soruşturma makamlarına teslim etmesi gerekir. Esasen iyiniyetli olan satın alanda bulunan ve hırsızlık suçuna konu olan eşyaya elkonulamaz. Hırsızlık suçuna konu eşyaya elkonulmasına rağmen, failin satın alandan aldığı para veya sağladığı menfaatin satın alana iade edilmemesi halinde, satın alana Devlet eliyle haksızlık yapılmış olur. Bu husus gözetilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : A- Sanık E. hakkında kurulan hükmün temyiz incelemesinde;

5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollaması ile 1412 sayılı CMUK`un 310/1. maddesinde öngörülen bir haftalık süre geçtikten sonra sanık E.`ın hükmü temyiz ettiği anlaşıldığından, anılan Yasanın 317. maddesi gereğince tebliğnameye uygun olarak temyiz isteminin REDDİNE,

B- Sanık S. hakkında mala zarar verme ve hırsızlık suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince;

Dairemizce de benimsenen ve Yargıtay CGK`nın 26.03.2013 günlü, 2012/6-1232 esas ve 2013/106 karar sayılı içtihadında belirtildiği üzere, çalınan malın 3. kişiye satılması halinde; 5237 sayılı TCK`nın 168. maddesinin uygulanabilmesi için hırsızlık suçunun failinin, sattığı yeri veya kişiyi söyleyerek çalınan malın, hırsızlık suçunun mağduruna iadesini sağlaması yetmez. Failin bizzat pişmanlık göstererek, satın alan iyiniyetli ise; sattığı yeri veya kişiyi söyleyerek çalınan malın hırsızlık suçunun mağduruna iadesini sağlaması yanında aynen geri verme veya tazmin suretiyle satın alanın zararını da gidermesi, kötü niyetliyse; satın alandan elde ettiği para veya sağladığı menfaati, kazanç müsaderesine konu edilmek üzere soruşturma makamlarına teslim etmesi gerekir. Esasen iyiniyetli olan satın alanda bulunan ve hırsızlık suçuna konu olan eşyaya elkonulamaz. Hırsızlık suçuna konu eşyaya elkonulmasına rağmen, failin satın alandan aldığı para veya sağladığı menfaatin satın alana iade edilmemesi halinde, satın alana Devlet eliyle haksızlık yapılmış olur.

Somut olayda, satın alan hakkında TCK`nın 165. maddesinden beraat ettiğine göre, iyi niyetli olarak kabul edilmesi gereken satın alana ödediği paranın da iade edilmesi halinde, etkin pişmanlık hükümleri uygulanabileceği için TCK`nın 168/1. maddesinin uygulanma koşulları bulunmadığından, olayın oluş saati, suçun işleniş biçimi gözetildiğinde TCK`nın 143. maddesi uyarınca cezanın 1/3 oranında arttırılmasında yasal ve yeterli gerekçe gösterildiğinden tebliğnamedeki hırsızlık suçundan bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.

SONUÇ : Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre sanık S.`in temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye kısmen uygun olarak ( ONANMASINA ), 13.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Baytok Hukuk Bürosu

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube