Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/20837

K. 2012/6111

T. 5.3.2012

• İHALENİN FESHİ (İcra Müdürünün İhaleyi Kaldırma Yetkisinin 2004 S.K. Md.133 İle Sınırlı Olması - Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olmasının veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Ancak İlgilisi Tarafından İcra Mahkemesine Açılacak İhalenin Feshi Davasında İnceleneceği)

• İCRA MÜDÜRÜNÜN İHALEYİ KALDIRMA YETKİSİ (2004 S.K. Md.113 İle Sınırlı Olduğu - Borçluya Yapılan Tebligatın Usulsüz Olup Olmadığını İnceleme Yetkisi Olmadığı)

• SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ VEYA USULSÜZ TEBLİĞ EDİLMESİ (İcra Müdürünün İnceleme Yetkisi Olmadığı - Ancak İlgilisi Tarafından İcra Mahkemesine Açılacak İhalenin Feshi Davasında İnceleneceği)

ÖZET : İcra müdürünün ihaleyi kaldırma yetkisi İİK.nun 133. maddesi ile sınırlıdır. Borçluya yapılan tebligatın usulsüz olup olmadığının inceleme yetkisi yoktur. Satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmiş bulunması, ancak ilgilisi tarafından icra mahkemesine açılacak ihalenin feshi davasında incelenir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İpotekli taşınmazın ihalesi 32.04.2011 tarihinde yapılmış ve taşınmaz alacağa mahsuben alacaklı bankaya 135.600,00 TL bedelle satılmıştır. İhale bedeli üzerinden alınması gereken harç ve vergiler tahsil edilerek taşınmazın alacaklı banka adına tescilinin sağlanması için Arnavutköy Tapu Sicil Müdürlüğü`ne müzekkere yazılmıştır. İcra müdürlüğünce; borçlunun talimat adresine yapılması gereken tebligatın, hataen borçlu ile hiç alakası olmayan bir adrese yapılmış olması nedeniyle ihalenin feshine karar verilmiştir.

İİK.nun 134/2. maddesi gereğince ihalenin feshini, yalnız satıp isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler isteyebilir. İİK.nun 133. maddesinde ise taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen süre içinde parayı vermese, ihale karar icra memuru tarafından kaldırılır.

Somut olayda taşınmaz, alacağa mahsuben bankaya ihale edilmiş, harç ve vergiler ödenerek tescil için tapuya müzekkere yazılmıştır. İcra Müdürü ancak İİK.nun 133. maddesinde belirtilen koşulun gerçekletmemesi halinde ihaleyi kaldırır. Bir başka anlatımla icra müdürünün ihaleyi kaldırma yetkisi 133. madde ile sınırlıdır. Bunun dışında borçluya yapılan tebligatın usulsüz olup olmadığının inceleme yetkisi yoktur. Satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmiş bulunması, ancak ilgilisi tarafından İcra mahkemesine açılacak ihalenin feshi davasında incelenir. O halde mahkemece, şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçelerle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BAYTOK HUKUKBÜROSU

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube