Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ( Mahkemenin Tarafların ve Müşterek Çocukların Menfaatlerini Göz Önünde Tutarak Kişisel İlişki Konusunda Taraflara Öneride Bulunması Tarafların da Bu Öneriyi Kabul Etmesi Halinde Buna Göre Düzenleme Yapması Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/6247

K. 2013/18537

T. 1.7.2013

• ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ( Mahkemenin Tarafların ve Müşterek Çocukların Menfaatlerini Göz Önünde Tutarak Kişisel İlişki Konusunda Taraflara Öneride Bulunması Tarafların da Bu Öneriyi Kabul Etmesi Halinde Buna Göre Düzenleme Yapması Gerektiği )

• ÇOCUKLA BABA ARASINDA KİŞİSEL İLİŞKİ ( Konusunda Tarafların Beyanları Alınmadan Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Anlaşmalı Boşanma Davası )

• TARAFLARIN BEYANLARININ ALINMASI ( Anlaşmalı Boşanma Davası - Kişisel İlişki Konusunda Tarafların Beyanları Alınmadan Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )

4721/m.166/3

ÖZET : Dava, anlaşmalı boşanma istemine ilişkindir. Anlaşmalı boşanma isteğiyle başvuran tarafların düzenledikleri protokolde, müşterek çocuklarla davalı baba arasındaki kişisel ilişkiyi mahkemenin takdirine bıraktıkları, duruşmada da bu konuda tarafların beyanlarının alınmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemenin; tarafların ve müşterek çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak kişisel ilişki konusunda taraflara öneride bulunması, tarafların da bu öneriyi kabul etmesi halinde buna göre düzenleme yapması gerekir. Mahkemece, kişisel ilişki konusunda tarafların beyanları alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Türk Medeni Kanunun 166/3. maddesi uyarınca anlaşmalı boşanma isteğiyle başvuran tarafların düzenledikleri protokolde, müşterek çocuklarla davalı baba arasındaki kişisel ilişkiyi mahkemenin takdirine bıraktıkları, duruşmada da bu konuda tarafların beyanlarının alınmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemenin; tarafların ve müşterek çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak kişisel ilişki konusunda taraflara öneride bulunması,tarafların da bu öneriyi kabul etmesi halinde buna göre düzenleme yapması gerekir. Mahkemece, kişisel ilişki konusunda tarafların beyanları alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş; bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple kişisel ilişki yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA,istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.07.2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

Anlaşmalı boşanma davalarında ( TMK. 166/3 ) eşlerden her birinin anlaşmayı bozma konusunda eşit derecede hak ve yetkileri vardır. Davaya çekişmeli yargı ( TMK. m. 166/1 ) hükümlerine göre devam edilmek üzere temyiz edilen kararın bozulması gerekir. (Baytok Hukuk Bürosu)  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube