Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Somut Olayın Özelliği İtibariyle Maddi Vakıanın Tespiti Açısından Ceza Davasının Sonucu Önem Arz Ettiği/Sözü Edilen Ceza Davasının Kesinleşmesi Beklenmeli ve Bundan Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Karar Verileceği )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/2853

K. 2012/4979

T. 27.3.2012

• YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Somut Olayın Özelliği İtibariyle Maddi Vakıanın Tespiti Açısından Ceza Davasının Sonucu Önem Arz Ettiği/Sözü Edilen Ceza Davasının Kesinleşmesi Beklenmeli ve Bundan Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Karar Verileceği )

• MANEVİ TAZMİNAT ( Somut Olayın Özelliği İtibariyle Maddi Vakıanın Tespiti Açısından Ceza Davasının Sonucu Önem Arz Ettiği - Sözü Edilen Ceza Davasının Kesinleşmesi Beklenmeli ve Bundan Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Karar Verileceği )

• BEKLETİCİ MESELE ( Sözü Edilen Ceza Davasının Kesinleşmesi Beklenmeli ve Bundan Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Karar Verileceği - Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat )

818/m.53

ÖZET : Dava, yayın yoluyla kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir. Davaya konu olay sebebiyle Gönen Sulh Ceza Mahkemesi`nin dosyasının katılanı E. M. K., şüphelisi Mustafa B. A. olduğu, hakaret suçundan yargılanan sanığın beraat ettiği, kararın müdahil tarafından temyiz edildiği ve kesinleşmediği anlaşılmaktadır. B.K.nun 53. maddesi uyarınca, ceza mahkemesince verilen beraat kararı hukuk hakimini bağlamaz ise de, somut olayın özelliği itibariyle maddi vakıanın tespiti açısından ceza davasının sonucu önem arz etmektedir. Bu sebeple sözü edilen ceza davasının kesinleşmesi beklenmeli, bundan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre bir karar verilmelidir.

DAVA : Davacı E. M. K. vekili tarafından, davalı B. A. vd. aleyhine 26.12.2006 gününde verilen dilekçeyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 30.4.2010 tarihli kararın Yargıtay`ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, yayın yoluyla kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğinden, davaya konu olay sebebiyle Gönen Sulh Ceza Mahkemesi`nin 2007/486 esas ve 2008/554 karar sayılı dosyasının katılanı E. M. K., şüphelisi M. B. A. olduğu, hakaret suçundan yargılanan sanığın beraat ettiği, kararın müdahil tarafından temyiz edildiği ve kesinleşmediği anlaşılmaktadır. B.K.nun 53. maddesi uyarınca, ceza mahkemesince verilen beraat kararı hukuk hakimini bağlamaz ise de, somut olayın özelliği itibariyle maddi vakıanın tespiti açısından ceza davasının sonucu önem arz etmektedir. Bu sebeple sözü edilen ceza davasının kesinleşmesi beklenmeli, bundan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre bir karar verilmelidir.

Yerel mahkemece bu yönler üzerinde durulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 27.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi) (Baytok Hukuk Bürosu)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube