Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/21146

K. 2012/174

T. 16.1.2012

• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE BAŞLATILAN TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Sözleşme ve Kararlaştırılan Ödeme İle Tarihleri Gözetildiğinde Senedin Teminat Amaçlı Olmadığının Kabulü Gereği - Şikayetin Reddine Karar Verileceği )

• TEMİNAT SENEDİ ( Takibin İptali Talebi/Sözleşme ve Kararlaştırılan Ödeme İle Tarihleri Gözetilediğinde Senedin Teminat Amaçlı Olmadığının Kabulü Gereği - Şikayetin Reddine Karar Verileceği )

ÖZET : Alacaklı tarafından bonolara dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçlunun ise, takip konusu senetlerin arsa satışı ön sözleşmesi gereğince teminat amaçlı düzenlendiği ve bu nedenle kambiyo senedi vasfı bulunmadığını ileri sürerek takibin iptali talebi ile icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır. Sözleşme ve kararlaştırılan ödeme tarihleri gözetildiğinde senetlerin teminat olarak değil borcun ödeme aracı olarak düzenlendiğinin kabulü gerekir. Şikayetin reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından bonolara dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçlunun ise, takip konusu senetlerin arsa satışı ön sözleşmesi gereğince teminat amaçlı düzenlendiği ve bu nedenle kambiyo senedi vasfı bulunmadığını ileri sürerek takibin iptali talebi ile icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır.

Tarafların kabulünde olan arsa satış ön sözleşmesinin, 1. maddesinde, ... 6 adet parselin satış bedelinin 1.911.000. TL olduğu, 2. maddesinde peşinat olarak 945.000.TL.nin ödendiği, 3. maddesinde ise, bakiye 966.000,00 TL.nin ödenmesine ilişkin düzenleme yapıldığı, takip konusu senetlerin, 31.01.2011 ve 28.02.2011 tarihli ödemeler için tanzim edilerek satıcıya verileceğinin kararlaştırıldığı görülmüştür. Bu haliyle senetlerin teminat olarak değil borcun ödeme aracı olarak düzenlendiğinin kabulü gerekir.

O halde mahkemece, senetlerin teminat amacıyla düzenlenmediği nazara alınarak şikayetin reddine karar verilmesi yerine, yazılı gerekçeyle kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 16.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BAYTOK HUKUK BÜROSU  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube