Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/20094

K. 2013/13226

T. 10.5.2013

* İPOTEĞİN KALDIRILMASINA DAİR İSTEMLER (Nispi Karar ve İlam Harcına Tabi Olduğu - Yargılama Sırasında Tespit Olunan Değer Dava Dilekçesinde Bildirilen Değerden Fazla Olduğu Anlaşılırsa Yalnız O Celse İçin Muhakemeye Devam Olunacağı/Noksan Değer Tamamlanmadıkça Davaya Devam Edilemeyeceği)

* YARGILAMA SIRASINDA TESPİT OLUNAN DEĞER (Dava Dilekçesinde Bildirilen Değerden Fazla Olduğu Anlaşılırsa Yalnız O Celse İçin Muhakemeye Devam Olunacağı - Takip Eden Celseye Kadar Noksan Değer Üzerinden Peşin Karar ve İlam Harcı Tamamlanmadıkça Davaya Devam Edilemeyeceği)

* PEŞİN KARAR VE İLAM HARCI (Yargılama Sırasında Tespit Olunan Değer Dava Dilekçesinde Bildirilen Değerden Fazla Olduğu Anlaşılırsa Yalnız O Celse İçin Muhakemeye Devam Olunacağı - Takip Eden Celseye Kadar Noksan Değer Üzerinden Peşin Karar ve İlam Harcı Tamamlanmadıkça Davaya Devam Olunamayacağı)

* HUSUMET (İpoteğin Kaldırılması - Verilecek Hüküm İpotek İşlemine Taraf Olan Dava Dışı Kocanın Hukukuna da Etkili Olacağından Davada Husumetin İpotek İşlemini Gerçekleştiren Davacının Eşine de Yöneltilmesi Gösterdiği Takdirde Delillerinin Toplanması ve Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği)

492/m.30,32

ÖZET : İpoteğin kaldırılmasına dair istemler nispi karar ve ilam harcına tabidir. Yargılama sırasında tespit olunan değerin, dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse için muhakemeye devam olunur; takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça, davaya devam olunamaz. Yargı işlemlerinde alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılamaz Dava sonucunda verilecek hüküm, ipotek işlemine taraf olan dava dışı kocanın hukukuna da etkili olacaktır. Bu durumda, davada husumetin ipotek işlemini gerçekleştiren davacının eşine de yöneltilmesi, gösterdiği takdirde delillerinin toplanması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek ulaşılacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 10.5.2013 günü temyiz eden davacı N. D. vekili ve karşı taraf temyiz eden davalı … Bankası AŞ. vekili geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı, açılan davada ipoteğe konu taşınmazın aile konutu olduğunu belirterek, bu konutla ilgili tapu kütüğüne davalı banka lehine konulun ipoteğin kaldırılmasını istemiş, dava değerini 10.000 TL. olarak göstermiş nispi harç bu bedel üzerinden alınmıştır. İpoteğin kaldırılmasına dair istemler nispi karar ve ilam harcına tabidir. Yargılama sırasında tespit olunan değerin, dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse için muhakemeye devam olunur; takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça, davaya devam olunamaz. Yargı işlemlerinde alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılamaz ( Harçlar Kanunu md.30 - 32 ). Davanın harca esas değeri ipotek bedeli olduğundan, ipotek akit tablosunda gösterilen ipotek bedeli olan 300.000 TL. üzerinden hesaplanacak eksik nispi peşin harç davacıya tamamlattırılmadan, muhakemeye devanı edilerek işin esasının incelenmesi usul ve yaslıya aykırıdır. Bu amaçla, davacıya süre verilerek eksik peşin harcı tamamlamasının ihtar edilmesi; tamamlandığı takdirde işin esasının incelenmesi; tamamlanmadığı takdirde ise, Harçlar Kanununun 30. maddesinde gösterilen usulün uygulanması gerekir. Açıklanan yönde işlem yapılmak üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

Dava sonucunda verilecek hüküm, ipotek işlemine taraf olan dava dışı kocanın hukukuna da etkili olacaktır. Bu durumda, davada husumetin ipotek işlemini gerçekleştiren davacının eşi S. Z.’ye de yöneltilmesi, gösterdiği takdirde delillerinin toplanması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek ulaşılacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekirken, eksik hasım ve eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 1. ve 2. bendlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, tarafların vekilleri duruşmaya geldiklerinden duruşma için takdir olunan 990.00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınıp, davalıya ve 990.00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, teniyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. BAYTOK HUKUK BÜROSU


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube