Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8445

K. 2012/12594

T. 17.4.2012

• BONONUN ÇİFT İMZA İLE KEŞİDE EDİLMESİ ( Şirket Vekilinin Şirkete Vekaleten Attığı İmza Yanında Şirket Unvanının Açığında 2. İmzası Olduğuna Göre Bu 2. İmza Nedeniyle Aval Veren Sıfatıyla Borçtan Şahsen Sorumlu Olduğu )

• ŞİRKET VEKİLİNİN BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMASI ( Bonoda Keşideci Olarak Şikayetçi Borçlu Şirket Yazılı Olup Açıkta Çift İmzayla Keşide Edildiği - Şirket Vekilinin Şirkete Vekaleten Attığı İmza Yanında Şirket Unvanının Açığında 2. İmzası Olduğuna Göre Bu 2. İmza Nedeniyle Aval Veren Sıfatıyla )

• KEŞİDECİ OLARAK ŞİRKETİN YAZILI OLMASI ( Bononun Çift İmzayla Keşide Edildiği - Şirket Vekilinin Şirkete Vekaleten Attığı İmza Yanında Şirket Unvanının Açığında 2. İmzası Olduğuna Göre Bu 2. İmza Nedeniyle Aval Veren Sıfatıyla Borçtan Şahsen Sorumlu Olduğu )

• ÇİFT İMZA İLE KEŞİDE ( Bonoda Keşideci Olarak Şikayetçi Borçlu Şirketin Yazılı Olduğu - Şirket Vekilinin Şirkete Vekaleten Attığı İmza Yanında Şirket Unvanının Açığında 2. İmzası Olduğuna Göre Bu 2. İmza Nedeniyle Aval Veren Sıfatıyla Borçtan Şahsen Sorumlu Olacağı )

ÖZET : Bonoda keşideci olarak şikayetçi borçlu şirket yazılı olup, açıkta çift imzayla keşide edilmiştir. Şirket vekilinin şirkete vekaleten attığı imza yanında şirket unvanının açığında 2. bir imzası olduğuna göre bu 2. imza nedeniyle, aval veren sıfatıyla borçtan şahsen sorumlu olduğunun kabulü gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup: dava dosyası için Tetkik Hakimi Şanver Keleş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : T.T.K.nun 688/7. maddesi gereğince, takip konusu belgenin kambiyo senedi niteliğini taşıması için "... senedi tanzim edenin imzasını" ihtiva etmesi zorunludur. Anılan maddede sorumluluk için sadece imzadan söz edilmiş, birden fazla imzanın bulunması koşul olarak kabul edilmemiştir.

Somut olayda, takibe konu bonoda keşideci olarak şikayetçi borçlu t...Şti. yazılı olup, açıkta çift imzayla keşide edilmiştir. Borçlu şirket temsilcisinin İzmir 5. Noterliği`nin 20.1.2010 tarih ve 1983 yevmiye numaralı vekaletnamesiyle şirket vekili tayin edilen C.S. tarafından her iki imzanın atıldığı çekişmesizdir. C.S.`nin şirkete vekaleten attığı imza yanında şirket unvanının açığında 2. bir imzası olduğuna göre bu 2. imza nedeniyle, aval veren sıfatıyla borçtan şahsen sorumlu olduğunun kabulü gerekir.

Mahkemece itirazın reddi yerine borçlu C.S. yönünden İ.İ.K.nun 170. maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 17.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAYTOK HUKUK BÜROSU  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube