Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/7798

K. 2012/12521

T. 16.4.2012

• KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN TAKİP ( Borca İtirazın 5 Gün İçerisinde İcra Mahkemesine Yapılacağı - Senet Aslının İcra Kasasında Olmadığına Yönelik Şikayetin 7 Günlük Süreye Tabi Olduğu )

• BORCA YÖNELİK İTİRAZ ( 5 Gün İçerisinde İcra Mahkemesine Yapılması Gerektiği )

• SENET ASLININ İCRA KASASINDA BULUNMAMASINA İLİŞKİN ŞİKAYET ( 7 Günlük Süreye Tabi Olduğu )

ÖZET : Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi yapılmıştır.Borçlular vekilinin icra mahkemesine yaptığı başvuruda borca itirazlarını bildirerek takibin iptalini ve takip dayanağı senet aslının icra kasasına alınmadığını ileri sürerek ödeme emrinin iptalini talep ettiği görülmüştür.Borçlunun, borcu olmadığını veya borcun itfa edildiğini, sebepleriyle birlikte 5 gün içinde icra mahkemesine bildirmesi gerekir. Öte yandan senet aslının icra kasasında bulunmadığına yönelik şikayet ise İ.İ.K.nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süreye tabi bulunmaktadır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de:

İ.İ.K.nun 168/5. maddesi hükmü gereği borçlunun, borcu olmadığını veya borcun itfa edildiğini, sebepleriyle birlikte 5 gün içinde icra mahkemesine bildirmesi gerekir. Öte yandan senet aslının icra kasasında bulunmadığına yönelik şikayet ise İ.İ.K.nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süreye tabi bulunmaktadır.

Somut olayda, alacaklı vekili tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine geçildiği, örnek 10 numaralı ödeme emrinin, borçlulardan F...Ltd. Şti`ne 21.12.2010 tarihinde, borçlu A.Ç.`e ise 23.12.2010 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Borçlular vekilinin 28.12.2010 tarihinde icra mahkemesine yaptığı başvuruda borca itirazlarını bildirerek takibin iptalini ve takip dayanağı senet aslının icra kasasına alınmadığını ileri sürerek ödeme emrinin iptalini talep ettiği görülmüştür. Borçlu şirket yönünden borca itirazın süre yönünden reddine yönelik mahkeme kararı yerinde ise de: adı geçen borçlu şirketin senet aslının icra kasasında bulunmadığına dair şikayeti, İ.İ.K.nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süreye tabi bulunduğundan bu yöndeki şikayetin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, başvurunun süre aşımı sebebiyle reddi yönünde hüküm tesisi doğru olmadığı gibi, borçlu A.Ç.`in itiraz ve şikayeti hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi de isabetsizdir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.`nun 366. ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 16.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAYTOK HUKUK BÜROSU  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube