Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Esas Numarası: 2013/22-551
Karar Numarası: 2013/513

DİRENME KARARLARININ DAİRELER TARAFINDAN ÖNCELİKLE İNCELENMESİ GEREKTİĞİ


Taraflar arasındaki “Tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gebze 3.İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 29.03.2012 gün ve 2011/1250 E.-2012/182 K sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 22.Hukuk Dairesinin 11.12.2012 gün ve 2012/8515 E-2012/28013 K sayılı ilamı bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu`ca yapılan inceleme sonunda gereği görüşüldü:

6217 sayılı Kanun`un 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`na eklenen geçici 3.madde atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 429.maddesinde herhangi bir istisna getirilmeden mahkemece direnme kararı verilmesi halinde temyiz incelemesinin Hukuk Genel Kurulu`nca yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

02.07.2012 gününde kabul edilip 05.07.2012 günlü Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun`un 40.maddesi gereğince 5521 sayılı Kanun`a eklenen geçici 2.maddesi ile "Bölge adliye mahkemelerinin 5235 sayılı Kanunun geçici 2`nci maddesi uyarınca Resmi Gazete`de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, Yargıtay`ın bozma kararlarına karşı verilen direnme kararının temyizi halinde dava dosyası, önce kararı veren daireye gönderilir. Direnme kararları daireler tarafından öncelikle incelenir. Kararı veren daire, direnmeyi yerinde görürse kararı düzeltir; yerinde görmezse talebi on gün içinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu`na iletir." şeklinde düzenleme getirilmiştir.

Yasal bu düzenleme dikkate alınarak, bu konuda karar verilmek üzere Hukuk Genel Kurulu`na gelen dosyanın bozma kararını veren daireye gönderilmesi gerekmektedir.

S O N U Ç : Direnme kararının yasal değişiklik dikkate alınarak karar verilmek üzere dosyanın 22.Hukuk Dairesine gönderilmesine, 10.04.2013 gününde oybirliği ile karar verildi .BAYTOK HUKUK BÜROSU
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube