Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6311

K. 2012/8823

T. 19.3.2012

• İKİNCİ KEZ ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ ( Alacaklının Talebi Üzerine Ödeme Emrinin İkinci Tebliğinin Yeni İtiraz Hakkı Sağlaması - Yasal Sürede Yapılan İtirazların Esaslarının İnceleneceği )

• ÖDEME EMRİNE İTİRAZ HAKKI ( Alacaklının Talebi Üzerine Ödeme Emrinin İkinci Tebliğinin Yeni İtiraz Hakkı Sağladığı - Ödeme Emrine İtirazın Süre Yönünden Reddedilemeyeceği )

• İTİRAZ HAKKININ YENİDEN DOĞMASI ( Alacaklının Talebi Üzerine Ödeme Emrinin İkinci Tebliğinin Yeni İtiraz Hakkı Sağladığı - İtirazın İncelenmesi Gerektiği )

• YENİ İTİRAZ HAKKI ( Alacaklının Talebi Üzerine Ödeme Emrinin İkinci Kere Tebliğ Edilmesi )

ÖZET : Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlanılmış ve borçluya iki kere ödeme emri gönderilmiştir.Borçluya 2. kez ödeme emri çıkarılması ona yeni bir itiraz hakkı tanır.Somut olayda alacaklının talebi üzerine borçluya gönderilen ikinci ödeme emrine süresinde itiraz edildiğinden, borçlunun itirazlarının esası incelenerek sonuca göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından, bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emrinin borçluya 08.06.2008 tarihinde tebliğ edildiği, alacaklı vekilinin, 14.07.2010 tarihinde yeniden borçlunun "Kirazlıdere Mah. B... Sok. No : ... Merkez - Amasya" adresine ödeme emri çıkarılmasını talep ettiği, çıkarılan 2. ödeme emrinin borçluya tebliğine dair tebligat parçasının dosyada bulunmadığı, bu sebeple dosyanın geri çevrilmesine rağmen, tebligat parçası ya da PTT`den alınan bir bilginin de gönderilmediği, ancak borçlu vekilince icra mahkemesine sunulan 28.07.2010 tarihli dilekçede, ödeme emrinin 25.07.2010 tarihinde tebliğ alındığı belirtilerek yetkiye, borca ve senedin kambiyo vasfına itiraz edildiği, mahkemece, itirazların ilk ödeme emri tebliğ tarihine göre süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddine karar verildiği görülmektedir.

Dairemizin, H.G.K.`nca da benimsenen yerleşik uygulamasına göre, borçluya 2. kez ödeme emri çıkarılması ona yeni bir itiraz hakkı tanır ( HGK.nun 13.12.2006 tarih ve 2006/12-786/783 Sayılı kararı ). Bu durumda borçluya 2. kez çıkarılan ödeme emrinin borçlu vekilinin temyiz dilekçesine ekli internet çıktı belgesine göre 27.07.2010 tarihinde tebliğ edildiği ve bu tarihten sonra, 28.07.2010 tarihinde icra mahkemesine yapılan başvurunun, İ.İ.K.nun 168/5. maddesinde öngörülen yasal 5 günlük sürede olduğu anlaşıldığından, mahkemece, borçlunun itirazlarının esasının incelenerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366. ve H.U.M.K.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 19.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAYTOK HUKUK BÜROSU  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube