Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT ( Ceza Davası Sonucu Verilen Kararda Davalı Lehine 1/4 Oranında Tahrik İndirimi Yapıldığı - Maddi Tazminat Hesaplamasında Dikkate Alınması Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5199

K. 2013/4685

T. 14.3.2013

• HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT ( Ceza Davası Sonucu Verilen Kararda Davalı Lehine 1/4 Oranında Tahrik İndirimi Yapıldığı - Maddi Tazminat Hesaplamasında Dikkate Alınması Gerektiği )

• MADDİ TAZMİNAT İSTEMİNDEN HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ YAPILACAĞI ( Ceza Davası Sonucu Verilen Kararda Davalı Lehine 1/4 Oranında Tahrik İndirimi Yapıldığı - Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat İstemi )

• TAHRİK İNDİRİMİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat İstemi/Ceza Davası Sonucu Verilen Kararda Davalı Lehine 1/4 Oranında Tahrik İndirimi Yapıldığı - Bu Durumun Maddi Tazminat Hesaplamasında Dikkate Alınacağı )

• CEZA DAVASINDA TAHRİK İNDİRİMİ YAPILDIĞI ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat İsteminde Maddi Tazminat İsteminden Haksız Tahrik İndirimi Yapılacağı )

818/m.41, 43

ÖZET : Dava haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Ceza davası sonucu verilen kararda, davalı lehine ¼ oranında tahrik indirimi yapılmıştır. Bu durum maddi tazminat hesaplamasında dikkate alınmamış ve davacının maddi tazminat talebi aynen kabul edilmiştir. Maddi tazminat isteminden haksız tahrik indirimi yapılması gerekir.

DAVA : Davacı G.S. vd. vekili tarafından, davalı M.H.G. aleyhine 09/05/2011 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 14/02/2012 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davalı vasisi tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece; istemin kısmen kabulüne karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Ceza davası sonucu verilen kararda, davalı lehine ¼ oranında tahrik indirimi yapılmıştır. Bu durum maddi tazminat hesaplamasında dikkate alınmamış ve davacının maddi tazminat talebi aynen kabul edilmiştir. Maddi tazminat isteminden haksız tahrik indirimi yapılması gerekirken yapılmamış olması nedeniyle yerel mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda ( 2 ) sayılı bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, davalının öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 14.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube