Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/13630

K. 2013/15130

T. 26.09.2013

* RESMİ NİKAH YAPMADAN BİRLİKTE YAŞAMA SONUCU AÇILAN TAZMİNAT DAVASI (Birlikte Yaşadıkları Evden Ayrılmak Zorunda Kaldığından Bahisle Kadının Manevi Tazminat İstemi - Davacının Talebi ve Açıklama Dilekçesi Gözetildiğinde Talebi Aşar Şekilde Karar Verilemeyeceği)

* TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ (Davacının 10.000 TL Manevi Tazminat Talep Ettiği/Davacı Yararına 15.000 TL Tazminata Hükmedildiği - Hakimin Tarafların Talep ve Sonuçlarıyla Bağlı Olduğu ve Ondan Fazlasına veya Başka Bir Şeye Karar Veremeyeceği)

* MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Davacının Talep Ettiği Miktardan Fazlasına Hükmedilemeyeceği)

* MANEVİ TAZMİNATA DAVACININ TALEBİNDEN FAZLA HÜKMEDİLMESİ (Hakimin Tarafların Talep ve Sonuçlarıyla Bağlı Olduğu ve Ondan Fazlasına veya Başka Bir Şeye Karar Veremeyeceği - Davacının Talebi ve Açıklama Dilekçesi Gözetildiğinde Talebi Aşar Şekilde Karar Verilemeyeceği)

6100/m.76

1086/m.74

ÖZET : Davacı, davalı ile resmi nikâh işlemi yapılmadan evlilik yaşamı sürdürdüklerini, daha sonra birlikte yaşadıkları evden ayrılmak zorunda kaldığını, davalıdan bir müşterek çocuğunun olduğunu belirterek; babalığın tespiti ile kendisi ve müşterek çocuk yararına tazminat isteminde bulunmuştur. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde; davacı kadın yararına 15.000 TL manevi tazminata hükmedilmiştir. Davacı için talep edilen manevi tazminat miktarı 10.000 TL’dir. Hakim, tarafların talep ve sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Davacının talebi ve açıklama dilekçesi gözetildiğinde, talebi aşar şekilde karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Davacı G.Ü. vekili tarafından, davalı B.K. aleyhine 04/08/2008 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 02/04/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, haksız fiil nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı G.Ü., davalı ile resmi nikâh işlemi yapılmadan evlilik yaşamı sürdürdüklerini, daha sonra birlikte yaşadıkları evden ayrılmak zorunda kaldığını, davalıdan bir müşterek çocuğunun olduğunu belirterek; babalığın tespiti ile kendisi yararına 30.000 TL, müşterek çocuk yararına 15.000 TL tazminat isteminde bulunmuştur.

Tazminat istemleri yönünden dava dilekçesinde açıklık bulunmaması nedeniyle, mahkeme tarafından dava dilekçesi davacı yana açıklattırılmıştır. Yapılan açıklamada; davacı G.Ü. için 10.000 TL manevi tazminat, 20.000 TL doğum ve iaşe giderleri, çocuk için 10.000 TL manevi tazminat ve 5.000 TL birikmiş nafaka isteminde bulunulduğu belirtmiştir. Bunun üzerine mahkeme, anne ve çocuk için istenilen 10.000’er TL manevi tazminat istemleri yönünden dosyayı tefrik etmiş, bu istemi kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemi olarak niteleyerek, Asliye Hukuk Mahkemesi sıfatı ile uyuşmazlığı hükme bağlamış ve davanın tümden reddine karar vermiştir.

Mahkemece verilen 06/05/2010 tarihli davanın reddine dair karar, Dairemizin 27/03/2012 gün, 2012/3566 Esas, 2012/4950 Karar sayılı ilamı ile bozulmuş ve yalnızca davacı anne G.Ü. yararına uygun bir tutarda manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde; davacı G.Ü. yararına 15.000 TL manevi tazminata hükmedilmiştir. Ancak yukarıda açıklandığı üzere davacı G.Ü. için talep edilen manevi tazminat miktarı 10.000 TL’dir. HMK’nın 26. (HUMK’un 74.) maddesi uyarınca hakim, tarafların talep ve sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Davacının talebi ve açıklama dilekçesi gözetildiğinde, talebi aşar şekilde karar verilmesi doğru değildir. Açıklanan gerekçe ile kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 26.09.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BAYTOK HUKUK BÜROSU
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube