Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/15600

K. 2012/3742

T. 15.2.2012

• TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Mal Müdürlüğünün Aleyhine Haciz Yapılamayacağı Ancak Takip Yapılmasını Engelleyici Bir Hüküm Bulunmadığı - Takibin İptal Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Mal Müdürlüğünün Aleyhine Haciz Yapılamayacağı Ancak Takip Yapılmasını Engelleyici Bir Hüküm Bulunmadığı - Takibin İptal Edilmemesi Gereği )

• MAL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Aleyhine Haciz Yapılamayacağı Ancak Takip Yapılmasını Engelleyici Bir Hüküm Bulunmadığı )

ÖZET : Borçlu mal müdürlüğü kendisi hakkında takip yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürerek takibin iptalini talep etmiştir. Somut olayda, alacaklının ilamla hüküm altına aldığı alacak, Mal Müdürlüğü aleyhine takibe konu edilmiştir. Borçlu tarafça, hazinenin taşınır ve taşınmazları bankalardaki mevduatları dahil her türlü hak ve alacağı haciz edilemeyeceğini gerekçe göstererek, icra mahkemesi nezdinde yaptığı şikayet kabul edilmiş ise de, takip hukuku açısından takibi engeller bir hüküm bulunmayıp, sadece kurumun mallarının hak ve alacaklarının haczinin mümkün olmayacağına ilişkindir. Bu durumda mahkemece istemin reddi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu Gelibolu Mal Müdürlüğü, kendisi hakkında takip yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürerek takibin iptalini talep etmiş, mahkemece dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda istemin kabulüyle takibin iptaline karar vermiştir.

Kişi ve kurumlar hakkında takip yapma hakkının varlığı ile yapılan takip sonucunda haczin uygulanıp uygulanamayacağı farklı iki konudur. Örneğin; İİK.nun 82/1 maddesi gereğince devlet malı haczedilemez ise de devlet aleyhine takip yapılmasını yasaklayan İcra İflas Kanununda herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Somut olayda, alacaklının ilamla hüküm altına aldığı alacak, Gelibolu Mal Müdürlüğü aleyhine takibe konu edilmiştir. Borçlu tarafça, hazinenin taşınır ve taşınmazları bankalardaki mevduatları dahil her türlü hak ve alacağı haciz edilemeyeceğini gerekçe göstererek, icra mahkemesi nezdinde yaptığı şikayet kabul edilmiş ise de, anılan maddenin incelenmesinde, takip hukuku açısından takibi engeller bir hüküm bulunmayıp, sadece kurumun mallarının hak ve alacaklarının haczinin mümkün olmayacağına ilişkindir. Bu durumda mahkemece istemin reddi gerekirken anılan maddenin geniş yorumlanmak suretiyle kurum hakkında takip yapılamayacağı düşünülerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklıların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 15.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BAYTOK HUKUK BÜROSU

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube