Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)TESCİL İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Bir Kamu Kurumu Olan Davalı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı`na Husumet Yöneltilmek Suretiyle Tutulan Sicil Kaydının İptali Talebi/İşlemin Salt İdari Nitelik Taşıdığı - Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )


T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13602

K. 2013/4908

T. 18.3.2013

• TESCİL İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Bir Kamu Kurumu Olan Davalı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı`na Husumet Yöneltilmek Suretiyle Tutulan Sicil Kaydının İptali Talebi/İşlemin Salt İdari Nitelik Taşıdığı - Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )

• SİCİL KAYDININ İPTALİ TALEBİ ( Bir Kamu Kurumu Olan Davalı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı`na Husumet Yöneltilmek Suretiyle Tutulan Sicil Kaydının İptali Talebi/İşlemin Salt İdari Nitelik Taşıdığı - Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Kararı Verileceği )

• SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Sicil Kaydının İptali Talebi/İşlemin Salt İdari Nitelik Taşıdığı - Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )

2577/m.2

ÖZET: Bir kamu kurumu olan davalı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı`na husumet yöneltilmek suretiyle, tutulan sicil kaydının iptali talep edilmiş olup; işlem, salt idari nitelik taşımaktadır.Yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı Manisa Sanayi ve Tic. Odası vdl. vekili tarafından, davalı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı aleyhine 06/10/2008 gününde verilen dilekçe ile tescil işleminin iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 09/12/2009 günlü kararın Yargıtay`da duruşmalı olarak incelenmesi E...Ltd. Şti.`den gayrı davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 25/09/2012 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacılar adına gelen olmadı karşı taraftan, hazine vekili geldi. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra tarafa duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, tescil işleminin iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz olunmuştur.

Dava dilekçesinde, Manisa Organize Sanayi Bölgesi`nin davalı Ticaret ve Sanayi Bakanlığı nezdinde tutulan sicil kaydının iptali talep olunmuş; mahkemece, davanın esası hükme bağlanmıştır.

Yargı yolu sorunu, öncelikle irdelenmelidir.

Bir kamu kurumu olan davalı bakanlığa husumet yöneltilmek suretiyle, tutulan sicil kaydının iptali talep edilmiş olup; Danıştay 10. Dairesi`nin 25/05/2010 gün ve 2008/11081-2010/4610 sayılı kararı gereğince işlem, salt idari nitelik taşımaktadır. Şu durumda, yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmesi gerekir. Mahkemece, işin esasının çözümlenmesi yerinde görülmemiş ve bu yön bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 18.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. 


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube