Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/12621

K. 2012/19379

T. 6.6.2012

• İCRA TAKİBİNDE İMZAYA İTİRAZ ( Borçluya Gönderilen Ödeme Emri ve Tebliğ Belgesinde Dosya Numarasının Yanlış Yazıldığı - Alacaklının Maddi Hata Yapıldığını Kabul Ettiğinden Takibin Doğru Olan Takip Dosyası Üzerinden Devam Etmesi Gereği )

• ALACAKLININ BONOYA DAYALI İCRA TAKİBİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle İcra Takibinde İmzaya İtiraz )

• İCRA TAKİP DOSYA NUMARASINDA HATA ( Alacaklının Maddi Hata Yapıldığını Kabulü - İcra Takibinin Doğru Esas Numaralı Dosya Üzerinden Devam Etmesi Gereği/Borçluya Gönderilen Ödeme Emri ve Tebliğ Belgesinde Dosya Numarasının Yanlışlık Yazılması )

ÖZET : Alacaklı tarafından borçluya gönderilen ödeme emrine ve tebliğ belgesine dosya numarasının 2011/3153 E. yerine 2011/3147 E. yazılarak 17/05/2011 tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun da sözkonusu dosya numarasını belirtmek suretiyle imzaya itiraz ettiği görülmektedir.Daha sonra alacaklı 07/07/2011 tarihli duruşmada, maddi hata olduğunu, bu hatanın düzeltilerek itiraza 2011/3153 E.üzerinden devam edilmesi gerektiğini beyan etmiştir. Bu nedenlerle; mahkemece, borçlunun 2011/ 3153 E.sayılı takip dosyasına yönelik itirazda bulunduğu kabul edilmek suretiyle itirazın esası incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Hava Kandemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibe karşı borçlunun, takibe konu senetteki imzanın kendisine ait olmadığını ve borcu da bulunmadığını belirterek takibin durdurulması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, itiraz dilekçesinde numarası belirtilen icra dosyasında borçlu taraf olmadığından istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinde, alacaklının, Şanlıurfa 1.İcra Müdürlüğünün 2011/3153 E.sayılı dosyasından 02/05/2009 tanzim tarihli, 01/07/2009 vadeli 29.000,00 TL bedelli bonoya dayalı olarak borçlu H. Y. aleyhine takibe başladığı, borçluya gönderilen ödeme emrine ve tebliğ belgesine dosya numarasının 2011/3153 E. yerine 2011/3147 E. yazılarak 17/05/2011 tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun da sözkonusu dosya numarasını belirtmek suretiyle imzaya itiraz ettiği görülmektedir. Bu durumda, icra dosya numarasının yanlış olması borçlunun kusurundan kaynaklanmadığına ve borçluya tebliğ edilen ödeme emri, içeriği itibariyle 2011/3153 E.sayılı takip dosyasına ait olduğuna göre, itirazın anılan dosyaya yönelik olduğunun kabulü gerekir. Kaldı ki, alacaklı 07/07/2011 tarihli duruşmada, maddi hata olduğunu, bu hatanın düzeltilerek itiraza 2011/3153 E.üzerinden devam edilmesi gerektiğini beyan etmiştir.

O halde, mahkemece, borçlunun 2011/ 3153 E.sayılı takip dosyasına yönelik itirazda bulunduğu kabul edilmek suretiyle itirazın esası incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BAYTOK HUKUK BÜROSU  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube