Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/3702

K. 2012/19080

T. 4.6.2012

• İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Mahkeme İlamında Dava Konsusu Aracın Ayıpsız Misli ile Değiştirilmesine Karar Verildiği/Ancak İcra Emrinin İlama Aykırı Olarak Düzenlendiği İddiası - Gerekçe Gösterilmeksizin Şikayetin Reddine Karar Verilmemesi Gereği )

• GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN HÜKÜM VERİLEMEMESİ ( Yasanın Aradığı Anlamda Oluşturulacak Kararın Açık Anlaşılır ve Uygulanabilir Olması Gereği - Borçlu Tarafından İleri Sürülen İtiraz Sebeplerinin Gerekçede Tek Tek Sonuca Bağlanması Gerektiği )

• ADİL YARGILANMA VE HUKUKİ DİNLENME HAKKI ( Borçlu Tarafından İleri Sürülen İtiraz Sebeplerinin Gerekçede Tek Tek Sonuca Bağlanacağı - İtiraz Sebeplerinin Tek Tek Tartışılacağı/Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği/İcra Emrinin İptali Davası )

Avrupa insan Hakları Sözleşmesi/m. 6

ÖZET : İlamda dava konusu aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verilmesine rağmen icra emrinin ilama aykırı olarak düzenlendiğinden bahisle icra emrinin iptali istemine ilişkin dava açılmıştır. Hukuki dinlenme hakkı ve adil yargılanma ile ilgili bulunan ve borçlu tarafından ileri sürülen itiraz sebeplerinin gerekçesiyle birlikte tek tek tartışılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, gerekçe gösterilmeksizin şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir. Yasanın aradığı anlamda oluşturulacak kararların ve hüküm fıkralarının, açık, anlaşılır, çelişkisiz, uygulanabilir olması gereklidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Pınar Çirci tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından Ceyhan 2.Asliye Hukuk ( Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla ) Mahkemesi`nin 4.12.2008 tarih ve 2009/207 E. - 2010/102 K. sayılı ayıplı aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine ilişkin kararının ilamlı takip konusu yapıldığı, borçlu vekilinin şikayetinde, dayanak ilamda dava konusu aracın ayıpsız misli ile değişimine karar verildiğini, faiz hükmünün yer almadığını tebliğ edilen icra emrinde ise, aracın değiştirilmesi bu mümkün olmadığı takdirde satım tarihi itibariyle bedelinin yasal faizi ile birlikte tahsilinin talep edildiğini, ilama aykırı olarak düzenlenen icra emrinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Bir mahkeme kararının gerekçesi, o davaya konu maddi olguların mahkemece nasıl nitelendirildiğini, kurulan hükmün hangi nedenlere ve hukuksal düzenlemelere dayandırıldığını ortaya koyar; kısaca, maddi olgular ile hüküm arasındaki mantıksal bağlantıyı gösterir. Tarafların o dava yönünden, hukuk düzenince hangi nedenle haklı veya haksız görüldüklerini anlayıp değerlendirebilmeleri ve Yargıtay`ın hukuka uygunluk denetimini yapabilmesi için ortada usulüne uygun şekilde oluşturulmuş, hükmün hangi nedenle o içerik ve kapsamda verildiğini ayrıntılarıyla gösteren, ifadeleri özenle seçilmiş ve kuşkuya yer vermeyecek açıklıkta bir gerekçe bölümünün bulunması zorunludur. Bütün mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olarak yazılması gerektiğini öngören Anayasa`nın 141/3.maddesi ve ona koşut bir düzenleme içeren 6100 Sayılı HMK`nun 27 ve 297. maddeleri işte bu amacı gerçekleştirmeye yöneliktir.

Öte yandan, bazen bir mahkeme kararının, başka bir dava yönünden kesin hüküm veya güçlü delil oluşturup oluşturamayacağı gibi konularda yapılacak hukuksal değerlendirmelerin sağlıklı olabilmesi de, o kararın yukarıda açıklanan nitelikte bir gerekçeyi içermesiyle mümkündür ( Hukuk Genel Kurulu`nun 18.10.2006 tarih ve 2006/1 1620 esas, 2006/659 karar sayılı kararı ).

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 27. maddesinde "Hukuki dinlenilme hakkı" düzenlenmiştir. Buna göre davanın taraflarının, yargılama ile ilgili bilgi sahibi olma, açıklama ve ispat hakkı bulunmaktadır. Maddenin gerekçesinde açıklandığı üzere bu hak, Anayasanın 36 ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin 6. maddelerinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsurudur.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu`nun 28.04.2010 gün ve 2010/11-195 E. - 238 K. sayılı usulden bozmayı kapsayan ilamının gerekçesinde aynen; "Yasanın aradığı anlamda oluşturulacak kararların hüküm fıkralarının, açık, anlaşılır, çelişkisiz, uygulanabilir olmasının gerekliliği kadar; kararın gerekçesinin de sonucu ile tam bir uyum içinde, o davaya konu maddi olguların mahkemece nasıl nitelendirildiğini, kurulan hükmün hangi nedenlere ve hukuksal düzenlemelere dayandırıldığını ortaya koyacak; kısaca, maddi olgular ile hüküm arasındaki mantıksal bağlantıyı gösterecek nitelikte olması gerekir" ifadelerine yer verilmiştir.

Nitekim, 07.06.1976 gün ve 3/4-3 sayılı Yargıtay içtihadı Birleştirme Kararının gerekçesinde yer alan; "Gerekçenin, ilgili bilgi ve belgelerin isabetle takdir edildiğini gösterir biçimde geçerli ve yasal olması aranmalıdır. Gerekçenin bu niteliği, yasa koyucunun amacına uygun olduğu gibi, kararı aydınlatmak, keyfiliği önlemek ve tarafları tatmin etmek niteliği de tartışma götürmez bir gerçektir" şeklindeki açıklama ile de aynı ilkeye vurgu yapılmıştır.

Anılan husus kamu düzeni ile ilgili olup, gözetilmesi yasa ile hakime yükletilmiş bir ödevdir. Aksine düşünce ve uygulama, gerek yargı erki ile yargıcın, gerek mahkeme kararlarının her türlü düşünceden uzak. saygın ve güvenilir olması ilkesi ile bağdaşmaz.

Belirtilen anayasal ve yasal düzenlemeler doğrultusunda, borçlu tarafından ileri sürülen itiraz sebeplerinin gerekçesiyle birlikte tek tek tartışılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, gerekçe gösterilmeksizin şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BAYTOK HUKUK BÜROSU  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube