Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/16197

K. 2013/23838

T. 25.6.2013

• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ ( Adli Tıp Kurumundan Alınan Raporda İmzanın Borçlu Şirketin Temsilcisi Eli Ürünü Olmadığı Bildirildiği - İmzaya İtirazın Kabulü Gerektiği )

• İMZAYA İTİRAZ ( Borçlunun İtirazını Dilekçe İle İcra Mahkemesine Bildireceği - İtirazın Satıştan Başka İcra Takip Muamelelerini Durduramayacağı/İcra Mahkemesi Yapacağı İnceleme İle İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olmadığına Kanaat Getirirse Kabulüne Karar Verileceği )

• İMZANIN BORÇLU ŞİRKET TEMSİLCİSİ ELİ ÜRÜNÜ OLMADIĞI ( Adli Tıp Kurumundan Rapor Alındığı - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan Takipte İmzaya İtirazın Kabulüne Karar Verileceği )

• ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINAN İMZAYA İLİŞKİN RAPOR ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan Takipte İmzaya İtirazın Kabulüne Karar Verileceği - İmzanın Borçlu Şirketin Temsilcisi Eli Ürünü Olmadığı Bildirildiği )

ÖZET : Borçlu, kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı yolundaki itirazını bir dilekçeyle icra mahkemesine bildirir. İtiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz. İcra mahkemesi, yapacağı inceleme sonunda, inkar edilen imzanın borçluya ait olmadığına kanaat getirirse itirazın kabulüne karar verir. Adli Tıp Kurumu`ndan alınan raporda imzanın borçlu şirket temsilcisi eli ürünü olmadığı bildirilmiştir. İmzaya itirazın kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekili tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, borçluya örnek 10 numaralı ödeme emri tebliği üzerine borçlu vekilinin İ.İ.K.nun 168/4. maddesinde öngörülen yasal 5 günlük sürede icra mahkemesine başvurarak, imzaya itiraz ettiği anlaşılmıştır.

İ.İ.K. 170. maddesine göre borçlu, 168. maddenin 4 numaralı bendine göre kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı yolundaki itirazını bir dilekçeyle icra mahkemesine bildirir. Bu itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz. İcra mahkemesi, 68/a maddesinin 4. fıkrasına göre yapacağı inceleme sonunda, inkar edilen imzanın borçluya ait olmadığına kanaat getirirse itirazın kabulüne karar verir hükmü düzenlenmiştir.

Adli Tıp Kurumu`ndan alınan 10.7.2012 tarihli raporda imzanın borçlu şirket temsilcisi eli ürünü olmadığı bildirilmiştir.

Bu durumda, mahkemece imzaya itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde itirazın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

BAYTOK HUKUK BÜROSU 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube