Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/17095

K. 2013/24134

T. 27.6.2013

• BELEDİYEYE AİT ARAÇLAR ÜZERİNE KONULAN HACİZ VE YAKALAMANIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Bir Araç Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Karar Verilmememiş Olmasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• BELEDİYENİN HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Belediyeye Ait Araçlar Üzerine Konulan Haciz ve Yakalamanın Kaldırılması İsteği - Mahkemece Bir Araç Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Karar Verilmememiş Olmasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Belediyenin Proje Karşılığı Borçlanma Yoluyla Elde Ettiği Gelirleri Şartlı Bağışlar ve Kamu Hizmetlerinde Fiilen Kullanılan Mallarıyla Belediye Tarafından Tahsil Edilen Vergi Resim ve Harç Gelirleri Haczedilemeyeceği )

ÖZET : Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan mallarıyla belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Şikayetçi belediye başkanlığı yaptığı başvurularda, belediyeye ait araçlar üzerine konulan haciz ve yakalamanın kaldırılmasını istediği halde mahkemece bir araç hakkında olumlu olumsuz karar verilmemiş olması hukuka aykırıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi A. Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : 5393 Sayılı Kanunun 15/ son maddesine göre; Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan mallarıyla belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Somut olayda, asıl ve birleşen dosyalarda şikayetçi belediye başkanlığı mahkemeye yaptığı başvurularda, alacaklı yanca yapılan icra takibinde, belediyeye ait 51 ... 698, 51 ... 553,51 ... 448. 51 ... 059, 52 ... 960, ve 51 ... 609 plakalı araçlar üzerine konulan haciz ve yakalamanın kaldırılmasını istediği halde mahkemece 51 ... 059 plaka sayılı araç hakkında olumlu olumsuz bir karar verilmemiş olması isabetsizdir.

Diğer taraftan, birleşen dosya yönünden maktu tarifeye göre borçlu vekili yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi de doğru değildir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

BAYTOK HUKUK BÜROSU

 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube