Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Uyarlama Yargılaması Hakkında Yargıtay 15. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2011/66892

K. 2013/10299

T. 3.6.2013

• UYARLAMA YARGILAMASI ( Uyarlama Yargılamasında Kazanılmış Hak Kuralının Geçerli Olmadığının Gözetileceği - Sahte Üretilen Kredi Kartıyla Alışveriş Yapmak )

• KAZANILMIŞ HAK ( Lehe Kanun Uyarlamasında Kazanılmış Hak Kuralının Geçerli Olmadığı )

• NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sahte Üretilen Kredi Kartı İle Alışveriş Yapmak - Lehe Kanun Uygulamasının 765 S.K.`da Yer Alan Nitelikli Dolandırıcılık Suçu İle 5237 S.K.`da Yer Alan Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Arasında Yapılacağı )

• LEHE OLAN HÜKMÜN BELİRLENMESİ ( Sahte Üretilen Kredi Kartı İle Alışveriş Yapmak - Lehe Kanun Uygulamasının 765 S.K.`da Yer Alan Nitelikli Dolandırıcılık Suçu İle 5237 S.K.`da Yer Alan Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Arasında Yapılacağı )

• BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sahte Üretilen Kredi Kartı İle Alışveriş Yapmak - Lehe Kanun Uygulamasının 765 S.K.`da Yer Alan Nitelikli Dolandırıcılık Suçu İle 5237 S.K.`da Yer Alan Bu Suç Arasında Yapılması Gereği )

• SAHTE OLARAK ÜRETİLEN KREDİ KARTIYLA ALIŞ VERİŞ YAPMAK ( Lehe Kanun Uygulamasının 765 S.K.`da Yer Alan Nitelikli Dolandırıcılık Suçu İle 5237 S.K.`da Yer Alan Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Arasında Yapılması Gereği )

5237/m.245

765/m.504

ÖZET : Uyarlama yargılamasında kazanılmış hak kuralının geçerli olmadığı da gözetilerek; sanığın sahte üretilen kredi kartıyla alışveriş yapmak suretiyle menfaat temin etmekten ibaret eyleminin, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 Sayılı T.C.K.nun 504/3 maddesinde öngörülen "nitelikli dolandırıcılık" ile sonradan yürürlüğe giren 5237 Sayılı T.C.K.nun ise 245. maddesinde düzenlenen "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçunu oluşturduğu, lehe Kanunun belirlenmesinde karşılaştırmanın anılan kanunların belirtilen bu ve ilgili diğer hükümleri uygulanarak yapılması gerektiği gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Hükümlü hakkında verilen 16.11.2000 tarih ve 2000/142-353 E-K sayılı mahkumiyet hükmünün kesinleşmesi üzerine mahkemece 5252 Sayılı Kanun`un 9/3. maddesi gereğince suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 Sayılı T.C.K.ile 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı T.C.K.nun olaya dair tüm hükümlerinin karşılaştırılması suretiyle lehe kanunun belirlenmesi amacıyla evrak üzerinden yapılan uyarlama sonucu verilen ve temyiz yasa yoluna tabi olan 27.07.2005 tarihli ek kararın tebliği işleminin hüküm fıkrasında başvurulabilir yasa yolunun "itiraz" olduğu şeklinde yanıltıcı belirtilmesi sebebiyle geçersiz olduğu ve kararın bu sebeple usulüne uygun tebliğ edilmediği anlaşılmakla; hükümlü müdafiinin 24.05.2010 havale tarihli itiraz dilekçesinin temyiz dilekçesi olarak kabulüyle, temyizin. 27.7.2005 tarihli ek karara yönelik ve öğrenme üzerine süresinde olduğu kabul edilip, uyarlama sonucu kurulan bu hükmün usulüne uygun kesinleşmemesi sebebiyle sonradan verilen İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi`nin 20.03.2008 tarihli ek kararının hukuken geçersiz olduğu da belirlenerek yapılan incelemede;

1- )5252 Sayılı Kanun`un 9. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, usulüne uygun şekilde duruşma açılıp anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca da önceki mahkumiyet hükmüyle sonradan 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı Kanun`un temel cezanın tayiniyle bireyselleştirilmesine dair tüm hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların denetime imkan verecek şekilde gösterilip birbiriyle karşılaştırılması suretiyle lehe hükmün belirlenip sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde dosya üzerinden karar verilmesi,

2- )Uyarlama yargılamasında kazanılmış hak kuralının geçerli olmadığı da gözetilerek; sanığın sahte üretilen kredi kartıyla alışveriş yapmak suretiyle menfaat temin etmekten ibaret eyleminin, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 Sayılı T.C.K.nun 504/3 maddesinde öngörülen "nitelikli dolandırıcılık" ile sonradan yürürlüğe giren 5237 Sayılı T.C.K.nun ise 245/3. maddesinde düzenlenen "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçunu oluşturduğu, lehe Kanunun belirlenmesinde karşılaştırmanın anılan kanunların belirtilen bu ve ilgili diğer hükümleri uygulanarak yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, hükümlü müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenlerle, 5320 Sayılı Kanun`un 8/1. maddesine istinaden uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 03.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU) 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube