Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/18034

K. 2013/24235

T. 27.6.2013

• SGK`NIN PRİM BORCU VE GECİKME CEZASININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATTIĞI TAKİPTE ŞİKAYET ( İcra Müdürlüğü Tarafından Yapılan Bir İşlem Bulunmadığı İçin 5510 S.K. Md.101 Gereğince Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İş Mahkemeleri Olduğu )

• ŞİKAYET ( SGK`nın 5510 S.K. ve 6183 S.K.`dan Aldığı Yetkiye Dayanarak Prim Borcu ve Gecikme Cezasının Tahsili İçin Başlatılan Takibe Şikayet - İcra Müdürlüğü Tarafından Yapılan Bir İşlem Bulunmadığı/Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görüleceği )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Özel Kanunlarda Yetki Verilmediği Durumlarda İcra Mahkemeleri İcra ve İflas Dairelerinin Muamelelerine Karşı Yapılan Şikayetleri ve İtirazları İncelemekle Görevli Olduğu - SGK`nın Başlattığı Takibe Şikayette 5510 S.K. Md.101 Gereğince Uyuşmazlığın İş Mahkemelerinde Görüleceği )

• İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İŞLEM YAPILMADIĞI ( SGK`nın 510 S.K. ve 6183 S.K.`dan Aldığı Yetkiye Dayanarak Prim Borcu ve Gecikme Cezasının Tahsili İçin Başlatılan Takibe Şikayet - İş Mahkemesinde Görüleceği/Şikayetin İnceleme Görevi Bulunmaması Sebebiyle Reddi Gerektiği )

ÖZET : Özel kanunlarda yetki verilmediği durumlarda icra mahkemeleri, icra ve iflas dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikayetleri ve itirazları incelenmekle görevlidir. Olayda SGK.nun Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun`dan aldığı yetkiye dayanarak prim borcu ve gecikme cezasının tahsili için re`sen takip başlatmıştır. İcra müdürlüğü tarafından yapılan bir işlem bulunmadığı için 5510 Sayılı Kanun`un 101. maddesi gereğince uyuşmazlığın çözüm yeri iş mahkemeleridir. Şikayete konu olayı inceleme görevi bulunmaması sebebiyle şikayetin reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gülşen Tombuloğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Şikayete konu takip 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca SGK Genel Müdürlüğü`nce başlatılmış ve bu takiple ilgili olarak anılan yasa hükümleri uyarınca şikayetçinin iki gayrimenkulü üzerine haciz konulmuştur.

İ.İ.K.nun. 4. maddesi uyarınca özel kanunlarda yetki verilmediği durumlarda icra mahkemeleri, icra ve iflas dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikayetleri ve itirazları incelenmekle görevlidir. Somut olayda SGK.nun 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun`dan aldığı yetkiye dayanarak prim borcu ve gecikme cezasının tahsili için re`sen takip başlatmıştır. İcra müdürlüğü tarafından yapılan bir işlem bulunmadığı için 5510 Sayılı Kanun`un 101. maddesi gereğince uyuşmazlığın çözüm yeri iş mahkemeleridir. Görev konusu 6100 Sayılı H.M.K.nun 1. maddesine göre kamu düzeninden olduğu için mahkeme tarafından re`sen gözönüne alınması gerekir.

O halde mahkemece şikayete konu olayı inceleme görevi bulunmaması sebebiyle şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken işin esasına girilerek kabulüne karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

BAYTOK HUKUK BÜROSU

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube