Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)SİGORTA BAŞLANGICININ TESPİTİ ( Alman Rant Sigortasına Giriş Tarihinin Türkiye’de Sigorta Başlangıcı Olarak Tespiti İstemi - Uluslararası Ek Sözleşme Hükmü Kapsamında Uzun Vadeli Sigorta Kollarının Alman Rant Sigortasına Giriş Niteliğinde Bir Sigortalılık Süresi Olup Olmadığının Usulünce Araştırılması Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/7893

K. 2013/10476

T. 16.5.2013

• ALMAN RANT SİGORTASI ( Giriş Tarihinin Türkiye’de Sigorta Başlangıcı Olarak Tespiti - Uluslararası Ek Sözleşme Hükmü Kapsamında Uzun Vadeli Sigorta Kollarının Alman Rant Sigortasına Giriş Niteliğinde Bir Sigortalılık Süresi Olup Olmadığının Usulünce Araştırılması Gerektiği )

• SİGORTA BAŞLANGICININ TESPİTİ ( Alman Rant Sigortasına Giriş Tarihinin Türkiye’de Sigorta Başlangıcı Olarak Tespiti İstemi - Uluslararası Ek Sözleşme Hükmü Kapsamında Uzun Vadeli Sigorta Kollarının Alman Rant Sigortasına Giriş Niteliğinde Bir Sigortalılık Süresi Olup Olmadığının Usulünce Araştırılması Gerektiği )

• RANT SİGORTASI ( Türkiye’de Sigorta Başlangıcı Olarak Tespiti - Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Sigorta Başlangıcına Dair Sözleşme Hükmünün Uygulanmasını Gerektirecek Nitelikteki Rant Sigortasına Giriş Tarihinin Açıkça Belirlenmesi Gerektiği )

5510/m.38

506/m.Geç.20

ÖZET : Dava, Alman rant sigortasına giriş tarihinin, Türkiye’de sigorta başlangıcı olarak tespiti istemine ilişkindir. Somut olayda, dava dosyası içerisinde yer alan Alman sigorta kurumuna ait sigorta hesabında, davaya konu yapılan ve rant sigortasına giriş tarihi olarak öngörülen tarihleri arası dönemde “Schulausbildung ( Okul Eğitimi )” ve ... tarihinden itibaren ise “pflichtbeitragszeit berufliche Ausbildung ( Mesleki Eğitim için zorunlu prim süresi )” dönüşümlü olarak kayıtlı bulunması karşısında; anılan sigorta hesabındaki kayıtlı sürelerin , yukarıda bahsedilen Uluslararası Ek Sözleşme hükmü kapsamında, uzun vadeli sigorta kollarından olan malüllük, yaşlılık ve ölüm Sigortalarından Alman rant sigortasına giriş niteliğinde bir sigortalılık süresi olup olmadığı usulünce araştırılmalıdır. Yapılacak araştırma neticesi, rant sigortası kapsamında bulunmadığının anlaşılması halinde, Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin sigorta başlangıcına dair yukarıdaki sözleşme hükmünün uygulanmasını gerektirecek nitelikteki rant sigortasına giriş tarihi açıkça belirlenmeli ve böylece davacı istemi bu çerçevede yeniden değerlendirilerek varılacak sonuca göre karar verilmelidir.

DAVA : Dava, Alman rant sigortasına giriş olan 10.06.1989 tarihinin, Türkiye’de sigorta başlangıcı olarak tespiti istemine ilişkindir.

Mahkeme, Uluslararası sözleşme hükmü kapsamında, Alman rant sigortasına girişi 10.06.1989 tarihi almak suretiyle, davanın kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Şerafettin Özyürür tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalı Kurum’un aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresini düzenleyen 5510 sayılı Yasanın 38’inci madde hükmü; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcını; sigortalının, 5417, 6900, 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklara veya bu Kanuna tâbi olarak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girdiği tarih olarak kabul edileceğini; kanunun uygulanmasında 18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresinin, 18 yaşının ikmal edildiği tarihte başlamış olacağını, bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin, prim ödeme gün sayısı hesabına dahil edileceğini öngörürken, Uluslararası sosyal güvenlik sözleşme hükümlerinin saklı bulunduğu ifade edilmiştir.

Öte yandan, Anayasamızın 90/son maddesi uyarınca, yöntemince yürürlüğe konulmuş Uluslararası sözleşmeler kanun hükmünde olduğu gibi, normlar hiyerarşisi yönünden uluslararası sözleşme kurallarına uygulamada yasal güç tanınmakta ve bu kuralların uygulanma önceliği de haiz bulunmaktadır.

10.04.1965 tarihli resmi gazetede yayımlanarak 01.11.1965 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uzun vadeli sigorta kollarından olan “Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları ( aylıkları )” başlıklı beşinci bölümde düzenlenen konuya ilişkin Ek Sözleşmenin 29’uncu maddesi “Türk Sosyal Sigorta Mercii için aşağıdaki hususlar geçerlidir:

4 ) Bir kimsenin Türk sigortasına girişinden önce bir Alman rant sigortasına girmiş bulunması halinde, Alman Rant Sigortasına girişi, Türk Sigortasına giriş olarak kabul edilir. ..” hükmünü öngörmüştür.

Anılan Uluslararası sözleşme hükmü ile, sözleşme hükmünün düzenlendiği bölüm birlikte değerlendirildiğinde; bir kimsenin Türk sigortasına girmeden önce, sözleşme hükmü kapsamında, malüllük, yaşlılık ve ölüm Sigortalarından Alman rant sigortasına girmiş bulunması halinde, rant sigortasına giriş tarihinin, Türk sigortasına giriş tarihi olarak kabul edilmesi gerekecektir.

Somut olayda, dava dosyası içerisinde yer alan Alman sigorta kurumuna ait sigorta hesabında, davaya konu yapılan ve rant sigortasına giriş tarihi olarak öngörülen 10.06.1989 tarihini de içeren 10.06.1988-08.07.1988 tarihleri arası dönemde “Schulausbildung ( Okul Eğitimi )” ve 01.08.1988 tarihinden itibaren ise “pflichtbeitragszeit berufliche Ausbildung ( Mesleki Eğitim için zorunlu prim süresi )” dönüşümlü olarak kayıtlı bulunması karşısında; anılan sigorta hesabındaki kayıtlı sürelerin , yukarıda bahsedilen Uluslararası Ek Sözleşme hükmü kapsamında, uzun vadeli sigorta kollarından olan malüllük, yaşlılık ve ölüm Sigortalarından Alman rant sigortasına giriş niteliğinde bir sigortalılık süresi olup olmadığı usulünce araştırılmalıdır. Yapılacak araştırma neticesi, rant sigortası kapsamında bulunmadığının anlaşılması halinde, Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin sigorta başlangıcına dair yukarıdaki sözleşme hükmünün uygulanmasını gerektirecek nitelikteki rant sigortasına giriş tarihi açıkça belirlenmeli ve böylece davacı istemi bu çerçevede yeniden değerlendirilerek varılacak sonuca göre karar verilmelidir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın, eksik inceleme ve araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O hâlde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZULMASINA, 16.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. (Baytok Hukuk Burosu)  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube