Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/12913

K. 2012/19755

T. 7.6.2012

• MEMUR İŞLEMİNE KARŞI ŞİKAYET ( Borçlu Vekilinin Ödeme Emri Ekinde Kira Sözleşmesi Örneğinin Kendilerine Gönderilmediği Yönündeki Başvurusu - İcra Mahkemesince İncelenmesi Gerektiği )

• ŞİKAYET ( Borçlu Vekilinin Ödeme Emri Ekinde Kira Sözleşmesi Örneğinin Kendilerine Gönderilmediği Yönündeki Başvurusu Memur İşlemine Karşı Şikayet Niteliğinde Olup İcra Mahkemesince İnceleneceği )

• ADİ KİRA VE HASILAT KİRASINA AİT TAKİPLER ( Ödeme Emrinin Hangi Hususları İçermesi Gerektiği İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 32. Md.sinde Düzenlendiği - Talepname İle Birlikte İcra Müdürlüğüne Sunulan Sözleşme Örneğinin Ayrıca Ödeme Emri Ekinde ( Borçluya Tebliğ Edileceği ) Yönünde Bir Hüküm Bulunmadığı )

• ÖDEME EMRİ ( Hangi Hususları İçermesi Gerektiği İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 32. Md.sinde Düzenlendiği - Talepname İle Birlikte İcra Müdürlüğüne Sunulan Sözleşme Örneğinin Ayrıca Ödeme Emri Ekinde ( Borçluya Tebliğ Edileceği ) Yönünde Bir Hüküm Bulunmadığı )

• SÖZLEŞME ÖRNEĞİNİN TEBLİĞİ ( Talepname İle Birlikte İcra Müdürlüğüne Sunulan Sözleşme Örneğinin Ayrıca Ödeme Emri Ekinde ( Borçluya Tebliğ Edileceği ) Yönünde Bir Hüküm Bulunmadığı - Adi Kira ve Hasılat Kirasına Ait Takipler )

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği/m.32

ÖZET : Borçlu vekilinin ödeme emri ekinde kira sözleşmesi örneğinin kendilerine gönderilmediği yönündeki başvurusu memur işlemine karşı şikayet niteliğinde olup, icra mahkemesince incelenmesi gereklidir. Adi kiraya ve hasılat kirasına ait takiplerle ilgili İİK.nun 269/d. maddesinde aynı kanunun 58. maddesine atıf yapılmamıştır. Ödeme emrinin hangi hususları içermesi gerektiği İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 32. maddesinde düzenlenmiş olup, bu maddede talepname ile birlikte icra müdürlüğüne sunulan sözleşme örneğinin ayrıca ödeme emri ekinde ( borçluya tebliğ edileceği ) yönünde bir hüküm bulunmamaktadır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Adem Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu vekilinin ödeme emri ekinde kira sözleşmesi örneğinin kendilerine gönderilmediği yönündeki başvurusu memur işlemine karşı şikayet niteliğinde olup, icra mahkemesince incelenmesi gereklidir.

Adi kiraya ve hasılat kirasına ait takiplerle ilgili İİK.nun 269/d. maddesinde aynı kanunun 58. maddesine atıf yapılmamıştır. Ödeme emrinin hangi hususları içermesi gerektiği İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 32. maddesinde düzenlenmiş olup, bu maddede talepname ile birlikte icra müdürlüğüne sunulan sözleşme örneğinin ayrıca ödeme emri ekinde ( borçluya tebliğ edileceği ) yönünde bir hüküm bulunmamaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle mahkemece, şikayetin yukarıdaki gerekçeyle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile ödeme emrinin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

BAYTOK HUKUK BÜROSU

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube