Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2011/13092

K. 2011/31642

T. 20.7.2011

• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK ( Sanığın Tutuklu Kaldığı Suçtan Dolayı Verilecek Hükmün Kesinleşmesinden Önce İşlemiş Olduğu Diğer Bir Suç Sebebiyle de Tutuklu Kalınan Sürenin Mahsup Edilebileceği )

• TUTUKLU KALINAN SÜRENİN MAHKUMİYETTEN MAHSUBU ( Tutuklu Kalınan Suçtan Verilen Kararın Kesinleşme Tarihinden Önce Başka Suç ya da Suçların İşlenmesinin Yeterli Olduğu )

• BERAAT VEYA MAHKUMİYET KARARI ( Tutuklu Kalınan Suçun Beraat veya Mahkumiyetle Sonuçlanmasının Tutuklu Kalınan Sürenin Mahkumiyetten Mahsubu İçin Önem Arzetmediği )

5237/m.526263188

5271/m.309

ÖZET : Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hükümlü hakkında uyuşmazlık, kesinleşen mahkumiyetle ilgili hapis cezasından, kesinleşme tarihinden sonra başka suç sebebiyle tutuklu kaldığı sürenin indirilip indirilmeyeceğidir. Tutuklu kalınan sürenin mahkumiyetten mahsup edilebilmesi için, tutukluluğun mahsup yapılacak suça konu mahkumiyete ait olması gerekmeyip, sanığın tutuklu kaldığı suçtan dolayı verilecek hükümün kesinleşmesinden önce, işlemiş olduğu diğer bir suç sebebiyle de tutuklu kalınan sürenin mahsubu olanaklıdır. Önemli olan, mahsuba konu mahkumiyete ait suçun, tutuklu kalınan suçtan verilen hükmün kesinleşmesinden önce işlenmesidir. Diğer yandan, tutuklu kalınan suçtan verilen kararın kesinleşme tarihinden önce bir başka suç ya da suçların işlenmesi yeterli olup, tutuklu kalınan suçun beraat veya mahkumiyetle sonuçlanmasının önemi bulunmamaktadır. Bu husus gözetilmelidir.

DAVA : Yüksek Adalet Bakanlığı`nın, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hükümlü B. T. hakkındaki kesinleşmiş hükümün infazı aşamasında Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi`nce verilen itirazın reddine ilişkin 6.12.2010 tarihli ve 2010/452 değişik iş sayılı kararının kanun yararına bozulmasına yönelik talebi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`nca dava dosyasının 14.6.2011 tarihli ihbar yazısı ekinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Hükümlü B. T. hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi`nce 1.5.2007 tarihinde 2006/123 esas ve 2007/107 karar sayı ile 5237 Sayılı T.C.K.nın 188/3, 62 ve 52. maddeleri uyarınca verilen 4 yıl 2 ay hapis ve 1000.-YTL adli para cezasına ilişkin mahkumiyet hükmünün kesinleştiği, hükümlünün infaz aşamasında, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi`nin 2010/93 esasında kayıtlı ve yargılaması devam eden başka davayla ilgili suçtan tutuklu kaldığı sürenin, infaz edilmekte olan hapis cezasından mahsubunu talep etmesi üzerine, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi`nce 10.11.2010 tarihinde 2010/1059 değişik iş sayı ile Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi`nin 2010/93 esasında kayıtlı davaya konu olan suçun tarihinin, infaz edilmekte olan hükümün kesinleşme tarihinden sonra olduğu gerekçesiyle, mahsup talebinin reddine karar verildiği, bu karara itiraz edilmesi üzerine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi`nce 6.12.2010 tarihinde 2010/452 değişik iş sayı ile ve aynı gerekçeyle itirazın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Kanun yararına bozma talebi ve ihbar yazısında, "Adı geçen hükümlünün 07.05.2006 tarihinde işlemiş olduğu suç sebebiyle Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi`nin 01.05.2007 tarihli ve 2006/123 esas, 2007/107 Sayılı karar ile 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, söz konusu kararın 28.4.2009 tarihinde temyizde onama üzerine kesinleştiği, müteakiben, 14.12.2009 tarihinde işlediği başka bir suç sebebiyle Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi`nin 2009/147 esas sayılı dosyasında yargılamasının devam ettiği, anılan dosyanın henüz kesinleşmemiş olduğu, bu dosya kapsamında 14.12.2009 ile 25.6.2010 tutuklulukta kaldığı sürelerin infazına başlanılan 4 yıl 2 ay hapse ilişkin cezasından mahsubunu talep ettiği,Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 20.7.2007 tarihli ve 2007/11007 esas, 2007/9670 Sayılı ilamında "Bu nedenle, mahsup işleminde önemli olan, mahsup yapılacak mahkumiyetin ilişkin olduğu suçun, tutuklu kaldığı suçtan dolayı verilecek hükümün kesinleşmesinden önce işlenmiş olmasıdır. Tutuklu kalınan suçtan dolayı beraat ya da mahkumiyet hükmü verilmesi sonuca etkili değildir" şeklindeki ifade karşısında mahsup talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu`nun 63. maddesindeki, "...hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen bütün haller sebebiyle geçirilmiş süreler hükmolunan hapis cezasından indirilir." biçimindeki hükmü dar yorumla ve hükümlünün işlediği 2. suçun tarihinin mahkumiyetine ilişkin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi`nin kararının kesinleşme tarihinden sonra olduğundan bahisle reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir." denilerek, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi`nin 6.12.2010 tarihli kararının bozulması istenmiştir.

Çözümlenmesi gereken sorun, kesinleşen mahkumiyetle ilgili hapis cezasından, kesinleşme tarihinden sonra başka suç sebebiyle tutuklu kaldığı sürenin indirilip indirilmeyeceğidir.

5237 Sayılı T.C.K.nın 63. maddesinde, hükümün kesinleşmesinden önce gerçekleşen ve kişisel özgürlüğün sınırlanması sonucunu doğuran bütün haller sebebiyle geçirilmiş sürelerin hükmolunan hapis cezasından indirileceği öngörülmüştür. Maddede belirtilen kesinleşme, tutuklu kalınan suç sebebiyle verilen hükümün kesinleşmesidir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu`nun 31.01.2006 tarihli 2006/4-8 Sayılı kararında da belirtildiği üzere; tutuklu kalınan sürenin mahkumiyetten mahsup edilebilmesi için, tutukluluğun mahsup yapılacak suça konu mahkumiyete ait olması gerekmeyip, sanığın tutuklu kaldığı suçtan dolayı verilecek hükümün kesinleşmesinden önce, işlemiş olduğu diğer bir suç sebebiyle de tutuklu kalınan sürenin mahsubu olanaklıdır. Önemli olan, mahsuba konu mahkumiyete ait suçun, tutuklu kalınan suçtan verilen hükümün kesinleşmesinden önce işlenmesidir. Diğer yandan, tutuklu kalınan suçtan verilen kararın kesinleşme tarihinden önce bir başka suç ya da suçların işlenmesi yeterli olup, tutuklu kalınan suçun beraat veya mahkumiyetle sonuçlanmasının önemi bulunmamaktadır.

Somut olayda, hükümlünün Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi`nce 01.05.2007 tarihinde 2006/123 esas ve 2007/107 karar sayı ile verilip kesinleşen mahkumiyet hükmüne konu olan cezasından, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi`nin 2010/93 esasında kayıtlı ve yargılaması devam eden başka davayla ilgili suçtan tutuklu kaldığı sürenin mahsubu gerektiği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma talebine dayanan ihbar yazısında ileri sürülen düşünce yerinde olduğundan;

SONUÇ : Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi`nin 06.12.2010 tarihli ve 2010/452 değişik iş sayılı kararının 5271 Sayılı C.M.K.nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince bozulmasına, aynı Kanun`un 309. maddesinin 4. fıkrasının ( a ) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için, dosyanın adı geçen Mahkemeye iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`na gönderilmesine, 20.07.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.kazanci.com

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube