Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6314

K. 2012/8684

T. 20.3.2012

• ALACAKLININ TAKİPTE YETKİLİ HAMİL OLMAMASI ( Takibe Çeke Dair Olarak İbrazdan Önce yada Sonra Yapılmış Bir Ciro Bulunmadığı Gibi Adına Alacağın Temliki Sonucunu Doğuran Kendisine Yapılmış Bir Ciro Bulunmadığı - Hiçbir İnceleme Yapılmaksızın Takibin Resen İptaline Karar Verilebileceği )

• BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ ( 2004 S.K. Md.170/a`da İnkar Tazminatına ve Para Cezasına Yer Verilmediğinden Alacaklı Aleyhine İnkar Tazminatı ve Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )

• TAKİBİN RESEN İPTALİ ( Takibe Çeke Dair Olarak İbrazdan Önce yada Sonra Yapılmış Bir Ciro Bulunmadığı Gibi Adına Alacağın Temliki Sonucunu Doğuran Kendisine Yapılmış Bir Ciro Bulunmadığından Çeke Dair Olarak Alacaklının Takipte Yetkili Hamil Olmadığı )

• ÇEKE DAİR ALACAKLININ TAKİPTE YETKİLİ HAMİL OLMAMASI ( Hiçbir İnceleme Yapılmaksızın Takibin Resen İptaline Karar Verilebileceği )

ÖZET : Takibe çeke dair olarak ibrazdan önce yada sonra yapılmış bir ciro bulunmadığı gibi, adına alacağın temliki sonucunu doğuran kendisine yapılmış bir ciro da bulunmadığından, bu çeke dair olarak alacaklı takipte yetkili hamil değildir. Hiçbir inceleme yapılmaksızın icra takibinin re`sen iptali yerine işin esasına girilerek sonuca gidilmesi isabetsizdir. Ancak, İ.İ.K.nun 170/a maddesinde inkar tazminatına ve para cezasına yer verilmediğinden, alacaklı aleyhine inkar tazminatına ve para cezasına hükmedilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü :

KARAR : Takibe çeke dair olarak ibrazdan önce yada sonra yapılmış bir ciro bulunmadığı gibi, T.T.K.nun 705. maddesi uyarınca adına alacağın temliki sonucunu doğuran kendisine yapılmış bir ciro da bulunmadığından, bu çeke dair olarak alacaklı takipte yetkili hamil değildir. Bu durumda hiçbir inceleme yapılmaksızın icra takibinin İ.İ.K.nun 170/a maddesi hükmü uyarınca re`sen iptali yerine yazılı şekilde işin esasına girilerek sonuca gidilmesi isabetsiz ise de temyiz edenin sıfatı dikkate alındığında aleyhe bozma yasağı sebebiyle takibin iptali yerine durmasına karar verilmiş olması bozma sebebi yapılmamıştır. Ancak, İ.İ.K.nun 170/a maddesinde inkar tazminatına ve para cezasına yer verilmediğinden, mahkemece alacaklı aleyhine inkar tazminatına ve para cezasına hükmedilmesi isabetsiz olup mahkeme kararının bu sebeple bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle Mardin İcra Hukuk Mahkemesi`nin 10.3.2011 tarih ve 2008/30 E - 2011/55 K sayılı kararının inkar tazminatı yönünden İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 20.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAYTOK HUKUK BÜROSU  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube