Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Hakkında 11. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/1081

K. 2011/1689

T. 24.3.2011

• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanıkların Teminat Amaçlı Olarak Kullanılmak Üzere Bir Yakınlarından İmzalı ve Boş Şekilde Çeki Getirdiklerini Savunduğu - Adı Geçen Bu Kişinin Tanık Olarak Dinleneceği )

• TANIK DİNLENMESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik/Sanıkların Teminat Amaçlı Olarak Kullanılmak Üzere Bir Yakınlarından İmzalı ve Boş Şekilde Çeki Getirdiklerini Savunduğu - Adı Geçen Bu Kişinin Tanık Olarak Dinlenmesi Gereği )

5237/m.204

ÖZET : Resmi belgede sahtecilik suçundan sanıkların yakınları olan kişiden teminat olarak kullanılmak üzere imzalı ve boş olarak suça konu çeki getirdiklerini ve sadece imzalı ve diğer kısımları boş vaziyette çekin arkasını ciro ederek katılana verdiklerini savunmaları karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenmesi bakımından, sanıkların savunmalarında adı geçen kişinin tanık olarak dinlenmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : I-)5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 7. ve 5349 Sayılı Kanunla değişik 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri hükümleri karşısında; sanıklara yüklenen "dolandırıcılık" suçunun yasada gerektirdiği cezasının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu, suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sanıklar lehine olan 765 Sayılı T.C.K.nun 102/4 ve 104/2 maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının,24.4.2003 suç tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış ve sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükümlerin 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken, 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321 maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden aynı yasanın 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak sanıklar hakkındaki kamu davalarının gerçeklesen zamanaşımı sebebiyle 765 Sayılı T.C.K.nun 102/4 ve 104/2 maddeleri gereğince ORTADAN KALDIRILMASINA,

II-Sanıklar Cevat A. Hasan Ali A. ve Kemalettin A. hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik müdafiinin temyiz itirazlarına gelince:

1-)Sanıkların, yakınları olan Ö. A. isimli kişinin teminat olarak kullanılmak üzere imzalı ve boş olarak suça konu çeki getirdiğini ve sadece imzalı ve diğer kısımları boş vaziyette çekin arkasını ciro ederek katılana verdiklerini savunmaları karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenmesi bakımından, sanıkların savunmalarında adı geçen Ö. A. araştırılıp tanık olarak dinlenilmek suretiyle çekin kendisi tarafından verilip verilmediği, çekin ne suretle kendisinde bulunduğu hususu ile katılandan suça konu çekin boş olarak teslim edilip edilmediği sorulup gerektiğinde çekin ön yüzündeki yazılarla ilgili bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının taktir ve tayini yerine eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi,

Kabule göre,

2-)Resmi belgede sahtecilik suçunun cezası, 765 Sayılı T.C.K.nun 342/1 maddesinde 2 yıldan 8 yıla kadar hapis, 5237 Sayılı T.C.K.nun 204/1 maddesinde ise, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olmasına rağmen, temel cezanın alt sınırdan tayini halinde, 5237 Sayılı T.C.K.nun 53. maddesinde düzenlenen ve hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak uygulanan hak yoksunluğu güvenlik tedbirlerinin 765 Sayılı Kanunda bulunmaması sebebiyle 5237 Sayılı T.C.K.nın aleyhe olduğu gözetilmeden ve 1.6.2005 gün yürürlüğe giren 5252 Yasanın 9/3. maddesi uyarınca olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile sonradan yürürlüğe giren 5237 Sayılı Kanun hükümleri olaya uygulanarak bulunacak sonuç cezaların karşılaştırılması suretiyle lehe olan hükümün belirlenmesi gerekirken, ne şekilde uygulama yapıldığı denetime olanak verecek şekilde kararda gösterilmeden, 5237 Sayılı Kanunun sanıklar lehine olduğundan bahisle yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırı,

3-)Hükümden sonra, 8.2.2008 tarihli 26781 Sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 Sayılı Kanunun 562. maddesi ile değişik 5271 Sayılı C.M.K.nun 231 ve T.C.K.nun 7/2 maddeleri gereğince, sanıklar Hasan Ali A. ve Cevat A. hakkında hükümün açıklanmasının geri bırakılması" kararı verilip verilmeyeceği hususunun tartışılmasında zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321 nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 24.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU)

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube