Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
8. DAİRE
E. 2008/9957
K. 2012/856
T. 13.3.2012
• BELEDİYEYE AİT KANALİZASYON BORUSUNUN PATLAMASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Davacının Evini Su Bastığı - Davacının İskan ve Yapı Ruhsatı Bulunmadığı Halde Kamu Hizmetinden Faydalandırıldığı/İdarenin Sorumluluğu Bulunduğu )
• YASAL OLMADIĞI HALDE İDARE TARAFINDAN KANALİZASYON HİZMETİ GÖTÜRÜLMESİ (İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğunun Kabulü )
• İSKAN VE YAPI İZNİ OLMAMASI (Davacının Evine Kanalizasyon Hizmetinin Yasal Olmadığı Halde İdare Tarafından Götürülmesi Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararda Kusurun Birlikte Olduğuğunun Kabul Edilmesi Gereği - İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunduğu )
• İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNDEN DOĞAN ZARARI KARŞILAMAK ZORUNDA OLMASI (Davacının Evine Yasaya Aykırı Olarak Kamu Himzeti Götürülmesi Nedeniyle Davalı İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunduğu - Kusur Durumunun Birlikte Değerlendirileceği )
• İDARENİN HİZMET KUSURU BULUNDUĞU (İskan ve Yapı İzni Bulunmadığı Halde Davacının Evine Kamu Hizmeti Götürülmesi Nedeniyle Ortaya Çıkan Zarar Nedeniyle İdarenin de Kusurunun Bulunduğunun Kabul Edilmesinin Hakkaniyet Gereği Olduğu )
• İDARENİN DAVACI İLE BİRLİKTE KUSURU BULUNDUĞU (Anayasa ve Hukukun Genel İlkeleri ile Hakkaniyet Kuralının Gözetileceği - İdarenin Eylem ve İşlemlerinden Doğan Zararı Karşılamak Zorunduğu Olduğu/Zararın Tamamının Davacıya Yüklenemeyeceği )
• ZARARIN TAMAMIN DAVACIYA YÜKLENEMEMESİ (Kanalizasyon Hizmetinin Yasal Olmadığı Halde Götürülmesi Nedeniyle İdarenin de Hizmet Kusurunun Varolduğunun Kabul Edileceği/Birlikte Kusur Bulunduğu - İdarenin Hizmet Kusuru Sonucu Tazminat Davası )
2709/m. 125
2560/m. 2/b,Ek.4
3194/m. 31,32
ÖZET : Dava, kanalizasyon borusunun patlaması sonucu davacının evini su basması nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.İmarla ilgili hizmetleri yapmak veya yaptırmak belediyenin görev ve sorumlulukları arasında olup, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan yapıların, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılacağı, ayrıca kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapıların, izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmayacakları açıktır.Davacıya ait binanın yapı ruhsatı ve iskan izni bulunmadığı halde, davalı idare tarafından su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalandırılmıştır. Bu taşınmazda anılan hizmetlerden faydalanan davacının olay nedeniyle meydana gelen zararın tamamına katlanmasını beklemek davalı idarenin yürüttüğü hizmetten kaynaklanan sorumluluğun yok sayılması anlamına gelmektedir. Bu durum ise yukarıda aktarılan idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı karşılayacağına ilişkin anayasal hüküm ve hukukun genel ilkelerine aykırı olduğu gibi hakkaniyete de uygun değildir.Davalı idarenin hizmet kusuru ile davacının iskan ve yapı ruhsatı bulunmayan binada oturması nedeniyle oluşan kusur durumlarının birlikte değerlendirilmek suretiyle bulunacak kusur oranları çerçevesinde bir karar verilmesi gerekir. 
İstemin Özeti : Davalı idareye ait kanalizasyon borusunun patlaması nedeniyle davacının evini su basması sonucu oluşan zarara karşılık 19.955,00 TL maddi ve 5.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesi istemiyle açılan davada; mevzuat uyarınca alınması zorunlu olan yapı ve iskan ruhsatı bulunmayan binada meydana gelen zarara ilişkin davalı idarenin hizmet kusurundan söz edilemeyeceği, davalı idarenin hizmet kusuru ile meydana gelen zarar arasındaki illiyet bağının kesildiği gerekçesiyle davayı reddeden Kayseri 1. idare Mahkemesinin 25.7.2008 gün ve E:2008/53 K:2008/805 sayılı kararının; zararın idarenin hizmet kusurundan kaynaklandığı öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir. 
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır. 
Danıştay Tetkik Hakimi Ozan Muzaffer KÖSTÜ`nün Düşüncesi : Binanın yapı ve iskan ruhsatının olmamasının idarenin hizmet kusurundan kaynaklanan zararın tazmini sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağından, yukarıda anılan gerekçelerle tazminat isteminin reddine ilişkin Mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmadığından bozulması gerektiği düşünülmektedir. 
Danıştay Savcısı Leyla KODAKOĞLU`nun Düşüncesi : idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. 
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: 
KARAR : Uyuşmazlık, davalı idareye ait kanalizasyon borusunun patlaması nedeniyle davacının evini su basması sonucu oluşan zarara karşılık 19.955,00 TL maddi ve 5.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesi isteminden doğmuştur. 
2709 sayılı T.C. Anayasanın 125. maddesinde "idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükmü yer almıştır. 
2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2/b maddesinde "Kullanılan sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltım yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek", ISKİ`nin görev ve yetkileri arasında sayılmış, aynı Kanunun 05.06.1986 gün ve 3305 sayılı Kanunla eklenen Ek-4. maddesinde "Bu Kanun diğer Büyükşehir Belediyelerinde de uygulanır." hükmü getirilmiştir. 
3194 sayılı imar Kanunu`nun "Kullanma izni alınmamış yapılar" başlıklı 31. maddesinde; inşaatın bitme gününün, kullanma izninin verildiği tarih olduğu, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapıların, izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmayacakları, ancak kullanma izni alan bağımsız bölümlerin bu hizmetlerden istifade ettirileceği kuralına yer verilmiştir. 
Aynı Yasanın 32. maddesinde de, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar hakkında düzenlemeler yapılmıştır. 
Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, imarla ilgili hizmetleri yapmak veya yaptırmak belediyenin görev ve sorumlulukları arasında olup, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan yapıların, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılacağı, ayrıca kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapıların, izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmayacakları açıktır. 
İdareler kural olarak yürüttükleri kamu hizmetiyle nedensellik bağı kurulabilen zararları tazminle yükümlüdürler, idari eylem ve/veya işlemlerden doğan zararlar idare hukuku kuralları çerçevesinde hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk ilkeleri gereği tazmin edilmektedir. 
Bir başka anlatımla, kamu idareleri, yürüttükleri hizmetin işleyişini sürekli kontrol etmek ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün tam ve gereği gibi yerine getirilmemiş olması nedeniyle doğan zararların, hizmeti yürütmekle yükümlü bulunan idare tarafından tazmini gerekeceği açıktır. 
Ancak, ortada tazmini gereken zararın bulunmaması, zararın zarar gören kişinin veya üçüncü kişinin eyleminden doğması, mücbir sebeplerden kaynaklanması, zararla idari faaliyet arasında nedensellik bağının kurulamaması, idare hukukuna özgü tazmin nedenlerinin bulunmaması gibi durumlarda idarenin tazmin yükümlülüğü ortadan kalkar. 
Davacıya ait binanın yapı ruhsatı ve iskan izni bulunmadığı halde, davalı idare tarafından su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalandırılmıştır. Bu taşınmazda anılan hizmetlerden faydalanan davacının olay nedeniyle meydana gelen zararın tamamına katlanmasını beklemek davalı idarenin yürüttüğü hizmetten kaynaklanan sorumluluğun yok sayılması anlamına gelmektedir. Bu durum ise yukarıda aktarılan Anayasal hüküm ve hukukun genel ilkelerine aykırı olduğu gibi hakkaniyete de uygun değildir. 
Bu durumda, davalı idarenin hizmet kusuru ile davacının iskan ve yapı ruhsatı bulunmayan binada oturması nedeniyle oluşan kusur durumlarının birlikte değerlendirilmek suretiyle bulunacak kusur oranları çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, yukarıda anılan gerekçelerle tazminat isteminin reddine ilişkin idare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, Kayseri 1. idare Mahkemesi kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliği tarihini izleyen 15 (onbeş )gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 13.03.2012 gününde oyçokluğu ile karar verildi. 
KARŞI OY : 
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır. 
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği görüşü ile aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyoruz. 
BAYTOK HUKUK BÜROSU
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube