Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C
YARGITAY
3.HUKUK DAİRESİ
Esas No: 2008/14233
Karar No: 2008/19392
Karar Tarihi:13/11/2008
Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2009
Resmi Gazete Sayısı: 27174
Özü: Vekalet Ücreti
İncelenen Kararın
Mahkemesi : ANKARA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Tarihi : 30/1/2008
Numarası : 2007/111-2008/142
Davacı : BAŞKENT SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ-AV.H.KUBİLAY ÜSTÜNER
Davalı : MUSTAFA BOZOĞLU-AV.M.CÜNEYT TANERDava dilekçesinde 185.50 YTL alacak ve fer`ileri için takibe itirazın iptali, inkar tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm kanun yararına bozulması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temyiz edilmiştir.YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı, davalı aleyhine açtığı davadan 8.Sulh Hukuk Mahkemesince 2005/458-994 sayılı dosyasında davalı vekili için hükmedilen vekalet ücreti alacağı için yaptığı ilamlı icra takibinde davacının 185.50 YTL ödemek zorunda kaldığını, hükmün Yargıtay`ca bozulduğunu, haksız yere ödenen bu miktarın tahsili için girişilen icra takibine davalının itirazının iptalini ve inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davacı tarafından açılan davanın Ankara 8.Sulh Hukuk Mahkemesince reddi üzerine hükmedilen vekalet ücretinin davalı lehine kazanılmış hak teşkil ettiği, bozma üzerine yeniden yapılan yargılamada davanın kabulüne karar verilmesinin önceki kararda kazanılmış vekalet ücretini ortadan kaldırmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kesin olan hükümde; "Yargıtay`ca bozulan ilk kararda davalı lehine hükmedilen ve icra yoluyla davacıdan tahsil edilen vekalet ücretine ilişkin meblağın sebepsiz zenginleşmeye neden olduğu düşünülmeksizin davanın kabulü yerine reddine karar verilmesinin" usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmiştir.

HUMK`nun 417.maddesinin 1.fıkrasında kanunda belirtilen haller haricinde yargılama giderlerinin davada haksız çıkan tarafa yükleneceği kuralı getirilmiştir. Avukatlık ücreti, HUMK`nun 423/6.maddesine göre yargılama giderlerinden sayılmaktadır.

Ankara 8.Sulh Hukuk Mahkemesinin dava dosyasında, davacı tarafından davalı aleyhine açılan davanın reddine karar verilerek davalı vekili için 175 YTL vekalet ücretine hükmedilmiş ise de bu hükmün Yargıtay`ca bozulması üzerine, mahkemece bozmaya uyularak davanın kabulüne karar verilmiş hüküm kesinleşmiştir.

Kesinleşen bu hüküm ile davacının davada haklı çıktığı belirlendiği halde, Yargıtay`ca bozulan ilk kararda davalı lehine hükmedilen ve icra yoluyla davacıdan tahsil edilen vekalet ücretine ilişkin meblağın sebepsiz zenginleşme nedeniyle davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Bu itibarla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6.maddesine dayalı kanun yararına bozma isteminin açıklanan sebeplerle kabulüyle hükmün Bozulmasına ve gereği yapılmak üzere dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 13/11/2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. BAYTOK HUKUK BÜROSU

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube