Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
10. DAİRE
E. 2006/6650
K. 2008/6283
T. 23.9.2008
• DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Yargı Yerince İptali Üzerine Bu Düzenlemeye Karşı Dava Açmayan 3. Kişilerin İptal Hükmünün Taraflarına Uygulanması İstemiyle 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İlgili İdareye Başvurabilecekleri )
• ZAMANAŞIMI ( Düzenleyici İşlemin Yargı Yerince İptali Üzerine Bu Düzenlemeye Karşı Dava Açmayan 3. Kişilerin İptal Hükmünün Taraflarına Uygulanması İstemiyle 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İlgili İdareye Başvurabilecekleri )
• TAM YARGI DAVASI ( Davacı Tarafından Tazmini İstenilen Miktarın İdarece Belirlenebilecek Nitelikte Bulunması Halinde Talep Edilen Miktarın Dava Dilekçesinde Yazılmasının Zorunlu Bulunmadığı )
• TAZMİNATIN İDARECE BELİRLENEBİLECEK NİTELİKTE OLMASI ( Tam Yargı Davalarında Talep Edilen Miktarın Dava Dilekçesinde Yazılmasının Zorunlu Bulunmadığı )
2828/m.4,26
2577/m.10
ÖZET : 1- Düzenleyici işlemin yargı yerince iptali üzerine, bu düzenlemeye karşı dava açmayan üçüncü kişilerin, iptal hükmünün taraflarına uygulanması istemiyle, 10 yıllık genel zamanaşımı süresi içinde ilgili idareye başvurabilecekleri, 
2- Tam yargı davalarında, davacı tarafından tazmini istenilen miktarın, idarece belirlenebilecek nitelikte bulunması halinde, talep edilen miktarın dava dilekçesinde yazılmasının zorunlu bulunmadığı hakkında. 
İstemin Özeti : Dava; felçli olması nedeniyle davalı idareye bağlı ... Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım hizmeti verilen davacının, bu hizmet karşılığında kendisinden ücret alınmaması ve alınan ücretlerin de iade edilmesi istemiyle 26.9.2005 tarihinde yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile alınan ücretlerin yasal faiziyle iadesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır. 
Kastamonu idare Mahkemesince; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu`nun 4. maddesinin ( I ) bendinde, özürlülerin hayatlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, muhtaç özürlülerin toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hale gelebilecek şekilde bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan tedavisi mümkün olmayanların sürekli bakım altına alınması amacıyla gerekli her türlü tertip ve tedbirin alınmasının sosyal hizmetin genel esasları arasında yer aldığı; 9. maddesinin ( b ) bendi uyarınca; davalı Kurumun, özürlülerin tesbiti, korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için sosyal hizmet kuruluşlarını kurmak ve işletmekle görevli olduğu; 26. maddesinde ise, korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç özürlülerin tespiti, incelenmesi ve bunların sosyal hizmetlerden yararlandırılmasına ilişkin esasların bir yönetmelikle düzenleneceğinin öngörüldüğü; Yasanın 26. maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Özürlülerin Tespiti, incelenmesi, Bakım ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmeliğin 32. maddesinde, özürlülerin Kuruma bağlı merkezlere alınmasında öncelik gerektiren durumların; 47. maddesinde ise, bu merkezlerde verilen hizmet karşılığı alınacak ücrete ilişkin esasların düzenlendiği; davacıdan alınan bakım ücretlerinin de dayanağı olan Yönetmeliğin anılan maddelerinin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Danıştay 10. Dairesinin 19.3.2001 tarih, E: 2000/4910, K:2001/958 sayılı kararıyla Yönetmeliğin 32. ve 47. maddelerinin iptaline karar verildiği; bu durumda, davacının, yasal dayanağı bulunmayan bakım ücretinin kendisinden alınmaması ve alınan ücretlerin iadesi istemli başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline, davacıdan alınan bakım ücretlerinin davalı idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir. 
Davalı idarece hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek anılan idare mahkemesi kararının temyizen incelenip bozulması istenilmektedir. 
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir. 
Danıştay Tetkik Hakimi: Nihan Didem Çakmak 
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. 
Danıştay Savcısı: Nevzat Özgür 
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. 
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü: 
KARAR : İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. 
Düzenleyici işlemlerin genel ve soyut nitelikte kurallar içermesi nedeniyle bu işlemlere karşı açılan davalar sonucunda verilen iptal hükümlerinin, yalnızca o davanın taraftan hakkında değil; dava açmamış üçüncü kişiler hakkında da sonuç doğuracağı hususunda duraksama bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla; düzenleyici işlemin iptali üzerine, bu düzenlemeye karşı dava açmayan üçüncü kişilerin, iptal hükmünün, kendilerine uygulanması istemiyle 2577 sayılı Yasanın 10. maddesi uyarınca ve genel zamanaşımı süresi olan 10 yıl içerisinde davalı idareye başvurabilecekleri tabiidir. 
Öte yandan; 2577 sayılı Yasanın 3. maddesinin ( d ) bendinde, tam yargı davalarında dava dilekçelerinde uyuşmazlık konusu miktarın gösterilmesi gerektiği; 24. maddesinin ( e ) bendinde de, idari yargı yerlerinin tazminat davalarında verdikleri kararlarda hükmettikleri tazminat miktarını belirtmeleri gerektiği kuralına yer verilmiş ise de; bu hükümlerin, davacı tarafından tazmini istenilen miktarın, idarece gerekli bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu belirlenebilecek nitelikte bulunması halinde uygulama zorunluluğu bulunmadığının kabulü gerekmektedir. 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile Kastamonu İdare Mahkemesinin 10.5.2006 tarih ve E:2006/5, K:2006/501 sayılı kararının onanmasına, 23.09.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
BAYTOK HUKUK BÜROSU
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube