Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kasten Yaralama Suçu Hakkında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2009/6113

K. 2010/7631

T. 30.11.2010

• KASTEN YARALAMA ( Sanıklara Yüklenen 6136 S. Yasaya Aykırılık Suçu Yönünden Elde Edilen Delillerin Hükümlülüğe Yeter Nitelik ve Derecede Bulunmadığı )

• MEŞRU SAVUNMA VE ZORUNLULUK HALİ ( Sanığın Maktule Yönelik Eylemini Meşru Savunma Koşulları Altında Gerçekleştirdiği - Sanıklara Yüklenen 6136 S. Yasaya Aykırılık Suçu Yönünden Elde Edilen Delillerin Hükümlülüğe Yeter Nitelik ve Derecede Bulunmadığı )

• BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Kasten Yaralama - Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunan 5271 S. CMK`nun 231. Md. Uyarınca Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )

5237/m.25, 53

ÖZET : Sanığın maktule yönelik eylemi ile mağduru kasten yaralama, sanık Ş. K. hakkında mağdur F`yi öldürmeye teşebbüs ve hakaret suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık F.ın maktul H.K.`ye yönelik eylemini meşru savunma koşulları altında gerçekleştirdiği ve sanıklar F. ile S.A.Ö.`ün üzerlerine yüklenen 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçu yönünden elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde düzeltme nedeni dışında isabetsizlik görülmemiştir.

Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5728 sayılı Yasanın 562 maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 231 maddesi uyarınca sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin düşünülmemesi, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : H.K.`yi kasten öldürmekten, M. K.`yi de kasten yaralamaktan sanık F. Ö., F.Ö.`ü öldürmeye teşebbüsten ve hakaretten sanık Ş.K., F.Ö.`ü öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan sanık A. K., izinsiz silah taşımaktan adıgeçen sanıklar F.. Ö., S. A. Ö. ve Ş. K.`nin yapılan yargılanmaları sonunda: sanıklar F. ile Ş.`ın hükümlülüklerine, F.`ın H.K.`yi öldürmek, A.`in adam öldürmeye teşebbüs suçlarından beraatlerine, adıgeçen sanıklar F. ve S. A.`nin izinsiz silah taşımaktan beraatlerine ilişkin ... İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 31.10.2008 gün ve 38/281 sayılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi C.Savcısı, sanık Ş. müdafii ve müdahiller vekili taraflarından istenilmiş, sanık müdafii ile katılanlar vekili duruşma da talep etmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: kararda açıklanan nedenle duruşmasız olarak incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : 1- Katılanlar F., Y., M.ve A.vekili ile katılan-sanık Ş. vekilinin duruşmalı inceleme isteminin; sanık Ş.yönünden hükmolunan ceza miktarlarına, katılanların ise duruşmalı inceleme isteminde bulunma yetkilerinin bulunmamasına göre CMUK.nun 318 maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

2- Sanık Ş. K. hakkında kurulan hükümler yönünden; adıgeçen sanığın savunmaları ile kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında beraat kararı verilen sanık A. K.`nin savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, adı geçen sanıklar arasında menfaat uyuşmazlığı bulunmadığı anlaşıldığından, sanık A. K.`nin beraatine ilişkin hükme yönelik temyiz başvurusu da bulunmadığı halde, belirtilen hükmü de temyiz kapsamında görerek aksi düşünce ile bozma öneren tebliğnamedeki görüş benimsenmemiştir.

3-A ) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık F. Ö.`ün maktule yönelik eylemi ile mağdur M. K.`yi kasten yaralama, sanık Ş. K. hakkında mağdur F.Ö.`ü öldürmeye teşebbüs ve hakaret suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık F.ın maktul H.K.`ye yönelik eylemini meşru savunma koşulları altında gerçekleştirdiği ve sanıklar F. ile S.A.Ö.`ün üzerlerine yüklenen 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçu yönünden elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde düzeltme nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, katılan-sanık Ş.ve katılanlar F., M., Y.ve A. vekilinin sanık Ş. yönünden sübuta, sanık F.`ın maktule yönelik eylemi yönünden ise meşru savunma koşullarının bulunmadığına, sanık Ş.`in mağdur F.`e yönelik eyleminde sübuta, delillerin takdirinde hata yapıldığına, Cumhuriyet Savcısının sanık F.ın maktule yönelik eyleminde meşru savunma koşullarının bulunmadığına, sanıklar F.ve S.A. Hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçu yönünden sübutun bulunduğuna, sanık Ş`in mağdur F.`e yönelik eyleminin yaralama suçunu oluşturduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,

a ) Sanık F. hakkında maktul H.K.`ye yönelik eylemine ilişkin hüküm fıkrasının ilgili bölümündeki "sanık F. Ö.`ün, H. K.`yi öldürmek suçundan hakkında açılan kamu davasında" ibaresinden sonra gelen "TCK 25/1, CMK 223/3-c ceza verilmesine yer olmadığına" ibaresinin çıkartılarak yerine, "sanığın eylemini meşru savunma koşulları altında gerçekleştirdiği anlaşıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 25/1 ve CMK.nun 223/2-d maddesi uyarınca sanığın BERAATİNE" ibaresinin konulmasına,

b ) Sanık F.`ın mağdur M.K.`yi kasten yaralama, sanık Ş.K.`nin mağdur F. Ö.`ü öldürmeye teşebbüs ve hakaret suçlarından kurulan hükümlerde; 5237 sayılı TCK.nun 53 maddesinin uygulandığı bendlerin, "sanığın, 5237 sayılı TCK.nun 53 maddesinin 1 fıkrasının a, b, c, d, e bentlerinde belirtilen haklarından, mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise 1-c bendindeki haklardan koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına" olarak değiştirilmesine,

Karar verilmek suretiyle CMUK 322 maddesinin tanıdığı yetkiye dayanılarak DÜZELTİLEN, diğer yönleri usul ve yasaya uygun olan sanık F. Ö. hakkında maktul H.K.`ye yönelik eylemi nedeniyle hakkında meşru savunma nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına, sanık F.Ö.`ün mağdur M. K.`yi kasten yaralama suçundan cezalandırılmasına ve 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan beraatine, sanık S.A. Ö.`ün 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan beraatine, sanık Ş. K.`nin mağdur F. Ö.`ü öldürmeye teşebbüs ve hakaret suçlarından cezalandırılmasına ilişkin hükümlerin kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi ( ONANMASINA ),

B ) Sanık Ş. K. hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan kurulan hüküm yönünden;

Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5728 sayılı Yasanın 562 maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 231 maddesi uyarınca sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sair cihetleri incelenmeksizin öncelikle bu nedenle hükmün değişik gerekçeyle tebliğnamedeki düşünce gibi ( BOZULMASINA ), sanık Şahin hakkında hükmolunan ceza miktarlarına ve tutuklulukta geçirdiği süreye göre müdafiinin tahliye isteminin reddine, 30.11.2010 gününde oybirliği ile karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU) 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube