Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(c) Kanun Yolu Bildirimi Hakkında Yargıtay 2. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.
 
YARGITAY
 
2. CEZA DAİRESİ
 
E. 2009/48834
 
K. 2010/11390
 
T. 12.4.2010
 
• KANUN YOLU BİLDİRİMİ ( Gerek Yüze Karşı Gerekse Yoklukta Verilen Hüküm ve Kararlarda Başvurulacak Yasa Yolu Başvuru Yapılacak Mercii Başvurunun Şekli Süresi ve Bu Sürenin Ne Şekilde Başlayacağının Bildirilmesi Gerektiği )
 
• YASA YOLU BİLDİRİMİ ( Başvurulacak Yasa Yolu Başvuru Yapılacak Mercii Başvurunun Şekli Süresi ve Bu Sürenin Ne Şekilde Başlayacağının Bildirilmesi Gerektiği )
 
• YÜZE KARŞI VERİLEN KARARLAR ( Temyiz Süresinin Tebliğden Başlayacağı Belirtilerek Katılanın Yanıltıldığı Dolayısıyla Yasa Yolu Bildiriminin Yönetimince Yapılmadığı - Bu Durumun Ön Sorun Olarak Ele Alınması Gerektiği )
 
• TEMYİZ SÜRESİ ( Katılanın Yüzüne Karşı Verilen Hükümde Temyiz Süresinin Tebliğden Başlayacağı Belirtilerek Katılanın Yanıltıldığı Dolayısıyla Yasa Yolu Bildiriminin Yönetimince Yapılmadığı - Bu Durumun Ön Sorun Olarak Ele Alınması Gerektiği )
 
5271/m.223,232
 
ÖZET : Hak sahibi olanlar bakımından gerek yüze karşı gerekse yoklukta verilen hüküm ve kararlarda yasa yolu bildiriminin; başvurulacak yasa yolu, başvuru yapılacak mercii, başvurunun şekli, süresi ve bu sürenin ne şekilde başlayacağını kapsayacak ve hiçbir duraksamaya, yanıltıcı ifadeye yer vermeyecek biçimde yapılması zorunludur. 
 
Katılanın yüzüne karşı verilen hükümde temyiz süresinin tebliğden başlayacağı belirtilerek katılanın yanıltıldığı, dolayısıyla yasa yolu bildiriminin yönetimince yapılmadığı, bu durumun ön sorun olarak ele alınması gerektiği gözetilerek, gerekçeli kararın, hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması gerekir. 
 
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 
 
KARAR : 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası`nın 40/2.fıkrasında; "Devlet işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve merciilerine başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır" hükmüne yer verilmiş, 
 
Bu düzenlemeye paralel olarak 5271 Sayılı CYY.nın 34/2.maddesinde; "Kararda başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekli belirtilir," 
 
232/6.maddesinde ise; "Hüküm fıkrasında 223.maddeye göre verilen kararın ne olduğunun uygulanan kanun maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir" şeklinde emredici düzenleme yapılmış, 
 
Aynı yasanın 40.maddesinin 1.fıkrasında kusuru olmaksızın bir süreyi geçirmiş olan kişinin, eski hale getirme isteminde bulunabileceği, 2.fıkrasında ise yasa yoluna başvuru hakkının kendisine bildirilmemesi halinde kişinin kusursuz sayılacağı belirtilmiştir. 
 
Açıklanan tüm bu düzenlemeler karşısında; 
 
Hak sahibi olanlar bakımından gerek yüze karşı gerekse yoklukta verilen hüküm ve kararlarda yasa yolu bildiriminin; başvurulacak yasa yolu, başvuru yapılacak mercii, başvurunun şekli, süresi ve bu sürenin ne şekilde başlayacağını kapsayacak ve hiçbir duraksamaya, yanıltıcı ifadeye yer vermeyecek biçimde yapılması zorunludur. 
 
SONUÇ : Katılanın yüzüne karşı verilen hükümde temyiz süresinin tebliğden başlayacağı belirtilerek katılanın yanıltıldığı, dolayısıyla yasa yolu bildiriminin yönetimince yapılmadığı, bu durumun ön sorun olarak ele alınması gerektiği gözetilerek, gerekçeli kararın "hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle, Yargıtay nezdinde temyiz yasa yoluna başvurulabileceğine" dair açıklamalı olarak katılana tebliği ile tebligat ilmühaberi ( alındı belgesi ) ile birlikte verilmesi halinde, temyiz dilekçesi de eklenerek incelenmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE, 12.04.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi. (BAYTOK HUKUK BÜROSU)
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube