Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)BOŞANMA YÜZÜNDEN YOKSULLUĞU DÜŞME ( Yoksulluk Nafakası - Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesi İçin Nafaka Yükümlüsünün Kusurlu Olmasının Aranmadığı Eşin Geliri Malvarlığı Bulunmaması ve Boşanma Nedeniyle Yoksulluğa Düşmesinin Yeterli Olduğu )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/13218

K. 2010/15267

T. 27.9.2010

• YOKSULLUK NAFAKASI ( Yoksulluk Nafakası İçin Nafaka Yükümlüsünün Kusurlu Olmasının Aranmayacağı - Herhangi Bir Geliri ve Mal Varlığı Bulunmayan Davacının Boşanma Yüzünden Yoksulluğu Düşeceği Anlaşıldığından Yoksulluk Nafakası Talebinin Kabulü Gereği )

• BOŞANMA YÜZÜNDEN YOKSULLUĞU DÜŞME ( Yoksulluk Nafakası - Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesi İçin Nafaka Yükümlüsünün Kusurlu Olmasının Aranmadığı Eşin Geliri Malvarlığı Bulunmaması ve Boşanma Nedeniyle Yoksulluğa Düşmesinin Yeterli Olduğu )

4721/m. 175

ÖZET : Davalı-davacının akıl hastası olduğu belirlendiğine göre davranışlarının iradi olduğu kabul edilemez. Davalının davranışları iradi olmadığından kusurlu kabul edilmesine de olanak yoktur. Herhangi bir geliri ve malvarlığının bulunmayan davacının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği gerçekleşmiştir. Yoksulluk nafakası için, nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm davalı-davacı kadın tarafından; kusur, maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1 - Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarınca; boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacı tanıklarının sözlerinin bir kısmı Türk Medeni Kanununun 166/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davalı-davacı kadın tarafından açılan boşanma davasının reddi yerine, yetersiz gerekçe ile boşanma kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı ise de, bu yön davacı-davalı koca tarafından temyiz edilmediğinden bozma sebebi yapılmamış , yanlışlığa işaret edilmekle yetinilmiştir.

2 - Temyiz sebeplerine hasren yapılan incelemeye gelince;

a-Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına göre davalı-davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

b-Davalı-davacının akıl hastası olduğu belirlendiğine göre davranışlarının iradi olduğu kabul edilemez. Davalının davranışları iradi olmadığından kusurlu kabul edilmesine de olanak yoktur. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı-davacının herhangi bir geliri ve malvarlığının bulunmadığı, boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği gerçekleşmiştir. Yoksulluk nafakası için, nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. ( TMK. m. 175/2 ) O halde, davalı-davacının kusurlu kabul edilmesi ve bunun sonucu yoksulluk nafakası isteğinin reddi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. maddenin ( b ) bendinde gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozmanın kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin yukarıda 2. maddenin ( a ) bendinde gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.09.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.(Baytok Hukuk Burosu) 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube