Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

MEMUR, ZABIT KATİBİNİN GÖREVDE YÜKSELME ATAMASI İPTALİ

 

T.C
DANIŞTAY
5.DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ESAS NO:2008/5701,
KARAR NO:2011/1062
KARAR TARİHİ28.2.2011
Özeti : İlk atamada bazı kadrolar için aynı niteliklerin aranmış olmasının, görevde yükselmeye tabi bir kadro için de aynı niteliklerin aranmasını gerektirmeyeceği, bu yönde bir kıyaslamanın hukuken kabul edilebilir bir yönünün bulunmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı

Karşı Taraf : …

Vekili : Av. …

İsteğin Özeti : Mersin 1. İdare Mahkemesi`nin 29.5.2008 günlü, E:2007/765, K:2008/503 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Metin Gökdemir

Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Mehmet Akkaya

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi`nce işin gereği düşünüldü: Mersin Adliyesi`nde zabıt katibi olarak görev yapan davacı, yazı işleri müdürlüğü kadrosu için yapılan görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olarak Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu`nun 2.2.2007 günlü, 2007/13 sayılı kararı ile Antalya Adliyesi`nde münhal yazı işleri müdürü kadrosuna atanmıştır. Komisyon kararının onaylanmak üzere gönderildiği Adalet Bakanlığı 8.3.2007 günlü, 21221 sayılı yazıyla, davacının Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği`nde öngörülen hizmet süresi şartını taşımadığını belirtmiş ve atamayı onaylamayarak ve kararı geri alınması için Adalet Komisyonuna iade edilmiştir. Komisyon, 15.3.2007 günlü, 2007/180 sayılı kararıyla atama işlemini geri almış, davacı geri alma işleminin iptali istemiyle bu davayı açmıştır.

Mersin 1. İdare Mahkemesi`nin 29.5.2008 günlü, E:2007/765, K:2008/503 sayılı kararıyla; davacının memuriyete zabıt katipliği sınavını kazanmak suretiyle girdiği, ancak cezaevi katibi olarak atandığı, Adalet Bakanlığı Memur, Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği`nin 6. maddesi hükmü dikkate alındığında, cezaevi katipliği ve zabıt katipliğinin aynı nitelikte görevler olduğu, davacının görevde yükselme sınavına katıldığı tarih itibariyle 8 yıl, 11 ay, 13 gün hizmetinin bulunduğu, bu hizmet süresinin tamamının zabit katipliğinde geçtiğinin kabulü gerektiği, zabıt katipliğinde 5 yıllık hizmet süresini tamamlamadığından bahisle kurulan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürmekte ve Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. 25.3.2004 günlü, 25413 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği`nin 8. maddesinin (B) bendinin, (3) numaralı alt bendinde; en az beş yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak, yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için gereken şartlar arasında sayılmıştır. Dosyanın incelenmesinden; memuriyete 25.12.1997 tarihinde cezaevi katibi olarak başlayan davacının, 3.10.2005 tarihinde zabıt katibi kadrosuna atandığı, 7.8.2006-21.8.2006 tarihleri arasında başvurusu kabul edilerek görevde yükselme eğitimine katıldığı ve ardından 18.11.2006 tarihinde yapılan sınavda başarılı olduğu anlaşılmıştır.

Mahkeme, Adalet Bakanlığı Memur, Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği`nin 6. maddesi hükmünü dikkate alarak, cezaevi katipliği ve zabıt katipliğinin aynı nitelikte görevler olduğunu ve davacının cezaevi katipliğinde geçen hizmet süresinin zabit katipliğinde geçtiğinin kabul edilmesi gerektiğini belirterek hüküm kurmuş ise de; ilk atamada bazı kadrolar için aynı niteliklerin aranmış olmasının, görevde yükselmeye tabi bir kadro için de aynı niteliklerin aranmasını gerektirmeyeceği gibi, bu yönde bir kıyaslamanın hukuken kabul edilebilir bir yönü bulunmamaktadır.

Bu durumda, gerek başvuru tarihi itibariyle, gerek sınav tarihi itibariyle, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği`nin 8. maddesinin (B) bendi hükmü uyarınca, enaz beş yıl zabıt katibi kadrosunda görev yapmış olmak şartını taşımayan davacının, yazı işleri müdürü kadrosuna atanmasına imkan bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir. Diğer taraftan, Komisyonun yapmış olduğu atamanın onaylanmamasına ilişkin Adalet Bakanlığı işlemini davacı, Mersin 1. İdare Mahkemesi`nin E:2007/745 sayılı esasında dava konusu etmiş olup, Mahkeme 29.5.2008 günlü, K:2008/502 sayılı kararıyla işlemin iptaline hükmetmiş, karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Bu halde, idarenin kesinleşmiş yargı kararı uyarınca işlem yapması gerektiği, yapmaması halinde ise, davacının bu durumu yargıya götürebileceği tabiidir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Mersin 1. İdare Mahkemesi`nce verilen 29.5.2008 günlü, E:2007/765, K:2008/503 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme`ye gönderilmesine, 28.2.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube