Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/1820

K. 2012/18946

T. 4.6.2012

• İCRA TAKİBİNDE ZAMANAŞIMI ( Borçlu Hakkında Zamanaşımını Kesen İşlem Yapılmadığından Borçlunun Zamanaşımı Şikayetinin Kabul Edilerek Hakkındaki İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verileceği)

• ÇEKE DAYALI TAKİPTE ZAMANAŞIMI ( 6 Aylık Zamanaşımı Süresi İçinde İcra Dosyasında Borçlu Hakkında İşlem Yapılmadığı/Diğer Borçlu Hakkında Yapılan Zamanaşımını Kesen İşlemlerin Şikayetçi Borçlu Yönünden Hüküm İfade Etmeyeceği - Borçlunun Zamanaşımı Şikayetinin Kabul Edileceği)

• ZAMANAŞIMINI KESEN İŞLEM ( Her Kim Hakkında Vaki Olmuşsa Ona Karşı Hüküm İfade Edeceği - İcra Takibinin Diğer Borçlusu Hakkında Yapılan Zamanaşımını Kesen İşlemlerin Şikayetçi Borçlu Yönünden Hüküm İfade Etmeyeceği)

• ZAMANAŞIMI ŞİKAYETİ ( Çeke Dayalı Takipte 6 Aylık Zamanaşımı Süresi İçinde İcra Dosyasında Borçlu Hakkında İşlem Yapılmadığı/İcra Takibinin Diğer Borçlusu Hakkında Yapılan Zamanaşımını Kesen İşlemlerin Şikayetçi Borçlu Yönünden Hüküm İfade Etmeyeceği - Şikayetin Kabul Edileceği)

ÖZET : Zamanaşımını kesen işlem her kim hakkında vaki olmuşsa ancak ona karşı hüküm ifade eder. İcra takibinin diğer borçlusu hakkında yapılan zamanaşımını kesen işlemlerin şikayetçi borçlu yönünden hüküm ifade etmesi mümkün olmadığından, TTK`nın 726. maddesinde yazılı 6 aylık zamanaşımı süresi dolmuştur. Müşteki borçlunun zamanaşımı şikayetinin kabul edilerek hakkındaki icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlunun İİK`nın 71. maddesine dayanan başvurusunda icra dairesindeki takibinin kesinleşmesinden sonraki dönemde takibin işlemsiz bırakıldığından bahisle takip konusu çeklerin zamanaşımına uğradığı ileri sürülmektedir.

TTK`nın 730. maddesinin göndermesi ile çekler hakkında uygulanması gereken aynı Kanun`un 663. maddesine göre, zamanaşımını kesen işlem her kim hakkında vaki olmuşsa ancak ona karşı hüküm ifade eder.

Somut olayda, borçluya ödeme emri tebliğ edilerek takip kesinleştikten sonra, 27.05.2010 ila 31.05.2011 tarihleri arasında borçlu hakkında zamanaşımını kesen hiçbir işlem yapılmadığı anlaşılmıştır. İcra takibinin diğer borçlusu hakkında yapılan zamanaşımını kesen işlemlerin şikayetçi borçlu yönünden hüküm ifade etmesi de mümkün olmadığından, TTK`nın 726. maddesinde yazılı 6 aylık zamanaşımı süresi dolmuştur. O halde, mahkemece, müşteki borçlunun zamanaşımı şikayetinin kabul edilerek, İİK`nın 170/b maddesinin göndermesi ile uygulanması gereken aynı Kanun`un 71/son maddesi yollaması ile 33/a maddesi gereğince hakkındaki icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nın 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA), 04.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

BAYTOK HUKUK BÜROSU 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube