Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/24781

K. 2012/9840

T. 27.3.2012

• BEYAZ CİRO ( Alacaklının Lehtarın Cirosundan Sonra Senedi Beyaz Ciroyla Alan Ciranta Olup Keşideci Hakkında Takip Yaptığı - Alacaklının Yetkili Hamil Olduğu )

• YETKİLİ HAMİL ( Alacaklının Lehtarın Cirosundan Sonra Senedi Beyaz Ciroyla Alan Ciranta Olup Keşideci Hakkında Takip Yaptığı - Senet Lehtarının Usulüne Uygun Cirosundan Sonra Hamilin Senet Üzerinde İsim ve İmzasının Bulunması Zorunlu Olmadığı )

• TAHRİFAT İDDİASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibine İtiraz Davasında Alacaklının Yetkili Hamil Olduğu - Bu İddia İle İlgili Bilirkişiden Rapor Alınacağı )

ÖZET : Takip alacaklısı, lehtarın cirosundan sonra senedi beyaz ciroyla alan ciranta olup, keşideci hakkında takip yapmıştır. Senet lehtarının usulüne uygun cirosundan sonra hamilin senet üzerinde isim ve imzasının bulunması zorunlu değildir. Bu durumda ciro usulüne uygun olup, alacaklının da yetkili hamil olduğu anlaşılmaktadır. Tahrifat iddiası konusunda gerektiğinde bilirkişiden rapor alınmak suretiyle yöntemince inceleme yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekili tarafından borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine geçilmiş ve örnek 163 nolu ödeme emri adı geçene 27.07.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir. Borçlu vekilinin yasal süresinde icra mahkemesine itirazı üzerine mahkemece, takibe konu senette alacaklının herhangi bir cirosunun olmadığı, ayrıca icra dosyasına alacağın temlikine ilişkin belgeler de ibraz edilmediğinden, alacaklının alacaklı sıfatının bulunmadığından bahisle takibin iptaline karar verilmiştir.

TTK.nun 690.maddesinin göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanunun 593.maddesi gereğince, kambiyo senedi niteliğinde olan bonodaki hakkın devri ancak ciro ve teslim yolu ile mümkündür. Ayrıca TTK.nun 595/2.maddesi gereğince lehine ciro yapılan kimsenin ciroda gösterilmesine lüzum olmadığı gibi ciro, cirantanın sadece imzasından ibaret de olabilir. Açıklanan şekildeki ciroya "beyaz ciro" denilir.

Somut olayda, takip alacaklısı, lehtarın cirosundan sonra senedi beyaz ciroyla alan ciranta olup, keşideci hakkında takip yapmıştır. Yukarıdaki yasa hükmü gözetildiğinde, senet lehtarının usulüne uygun cirosundan sonra hamilin senet üzerinde isim ve imzasının bulunması zorunlu değildir. Bu durumda cironun usulüne uygun olduğu ve dolayısıyla takip yapan alacaklının da yetkili hamil olduğu anlaşılmaktadır. O halde mahkemece bu yöne ilişkin istemin reddi ile, tahrifat iddiası konusunda gerektiğinde bilirkişiden rapor alınmak suretiyle yöntemince inceleme yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca bozulmasına, 27.03.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.  

BAYTOK HUKUK BÜROSU 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube