Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

ÇEKİN KAYBOLMASI İPTAL DAVASINDA HAMİLİN ORTAYA ÇIKMASI

 


T.C
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2012/6410
Karar Numarası: 2013/5774
Karar Tarihi:25.03.2013

ZAYİ NEDENİYLE ÇEK İPTALİ DAVASI SIRASINDA HAMİLİN ORTAYA ÇIKMASI
KAYBOLAN ÇEKİN İPTALİ DAVASINDA HAMİLİN ORTAYA ÇIKMASI


Hasımsız olarak görülen davada B... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 28.03.2012 tarih ve 2012/32-2012/126 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, ... Bankası`nın K... Şubesi`nden verilme 26.11.2011 keşide tarihli 2.150,00 TL bedelli bir adet çekin, bankaya ibrazı ve karşılıksızdır işleminden sonra müvekkilinin rızası dışında elinden çıktığını ileri sürerek zayi nedeniyle iptalini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamına göre, dava konusu çekin 30/11/2011 tarihinde İ... Şubesi`ne S... Tic. Ltd. Şti. tarafından ibraz edilmiş olduğunun bildirildiği, çekin ortaya çıkmış olduğu anlaşıldığından ve ortaya çıkan çek hakkında iptal kararı verilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, hasımsız olarak açılmış zayi nedeniyle çek iptali istemine ilişkindir. Bu tür davalarda hamilin ortaya çıkması halinde mahkemece 6762 sayılı TTK`nın 730/20`nci maddesinin yollaması ile olaya uygulanması gereken aynı Yasanın 670`nci maddesi uyarınca, davacıya çeki elinde bulunduran (bankaya ibraz eden) aleyhine istirdat davası açmak üzere süre verilerek sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 25.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube