Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/4335

K. 2012/18616

T. 31.5.2012

• TAŞINMAZ SATIŞI ( Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemiş Olması veya Usulsüz Tebliğ Edilmesinin Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )

• SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edildiği Tarih İtibariyle Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde Adresinin Bulunup Bulunmadığı Belirlenerek Oluşacak Sonuca Göre Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olup Olmadığı Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH ( Hükümde Yer Alması Zorunlu Olup Kanunun Bu Emredici Hükmüne Aykırı Davranılmasının Doğru Olmadığı )

ÖZET : Taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebidir. Mahkemece borçluya satış ilanının tebliğ edildiği tarih itibariyle adrese dayalı kayıt sisteminde adresinin bulunup bulunmadığı belirlenerek, oluşacak sonuca göre tebliğ işleminin usulüne uygun olup olmadığı denetlendikten sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir. Hükümde "gerekçeli kararın yazıldığı tarihin" yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması doğru değildir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Murat Yazıcı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : 7201 Sayılı Tebligat Kanununun bilinen adrese tebligatı düzenleyen 10. maddesinin 1. fıkrasına göre tebligat, muhatabın bilinen en son adresinde yapılır. 6099 Sayılı Kanunun 3. maddesiyle eklenen aynı maddenin 2. fıkrasına göre ise bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat bu adrese yapılır.

Aynı kanununun tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina başlıklı 21. maddesine 6099 Sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen 2. fıkrasında; "Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi. tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 23/8. maddesi uyarınca, tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması durumunda buna dair kaydın tebligat evrakı üzerine yazılması zorunludur. Bir diğer anlatımla 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21/2. maddesine göre tebligat yapılabilmesi için, tebliği çıkaran merciice, tebligat çıkarılan adresin, muhatabın, adres kayıt sistemindeki adresi olduğuna dair tebliğ evrakı üzerine kayıt düşülmesi zorunludur.

Diğer taraftan, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 35. maddesine göre tebligat yapılabilmesi için ise bu maddenin 6099 Sayılı Kanunun 9. maddesiyle değişik 2. fıkrası uyarınca, muhatabın, adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresinin tespit edilememiş olması zorunludur.

Somut olayda alacaklı tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız icra takibine başlandığı, örnek 6 numaralı icra emrinin tebliğ edildiği, daha sonra aynı adrese tebliğe çıkarılan satış ilanının ise bila tebliğ iade edilmesi üzerine aynı adreste 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 35. maddesine göre 8.4.2011 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Satış ilanının borçluya tebliğ tarihi itibariyle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 10., 21. ve 35. maddelerinde değişiklik yapan 6099 Sayılı yasa yürürlüğe girmiştir.

Bu durumda borçlunun icra takip dosyasında mevcut adresine çıkarılan satış edilemediğine göre icra müdürlüğünce borçlunun adres kayıt sisteminde adresinin bulunup bulunmadığı belirlenerek varsa bu adrese 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. maddesine 6099 Sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen 2. Fıkra uyarınca kıymet taktiri ve satış ilanının tebliği, yok ise 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 35. maddesinin 6099 Sayılı Kanunun 9. maddesiyle değişik 2. fıkrası uyarınca tebliğ işleminin tamamlanması gerekirdi. Bu prosedüre uyulmadan 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 35. maddesine göre tebligat yapılması yukarda açıklanan yasal düzenlemelere aykırıdır.

İ.İ.K.nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebidir.

O halde mahkemece borçluya satış ilanının tebliğ edildiği tarih itibariyle adrese dayalı kayıt sisteminde adresinin bulunup bulunmadığı belirlenerek, oluşacak sonuca göre tebliğ işleminin usulüne uygun olup olmadığı denetlendikten sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Öte yandan, H.M.K.nun 297. maddesinin ( 1 ). fıkrasının ( e ) bendi gereği hükümde "gerekçeli kararın yazıldığı tarihin" yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması ve ayrıca, ihale bedelinin %10`u 3360 TL olmasına rağmen, mahkemece para cezasının 7.772,90 TL olarak hüküm altına alınması da doğru değildir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.nun 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 31.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

BAYTOK HUKUK BÜROSU

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube