Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/14478

K. 2012/17962

T. 28.5.2012

• YABANCI PARA ALACAĞI (Adi Kiraya ve Hasılat Kiralarına Özgü Takip - İcra Müdürlüğü Hesaplamalarında Hangi Faiz Türünün ve Oranının Uygulandığının ve Hangi Tarihteki Hangi Kurun Esas Alındığının Belirtilmediği/Ayrıntılı Bilirkişi Raporu Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği)

• ADİ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA ÖZGÜ TAKİP (Yabancı Para Alacağı - Hesaplamalarda Hangi Faiz Türünün ve Oranının Uygulandığının ve Hangi Tarihteki Hangi Kurun Esas Alındığının Belirtilmediği/Ayrıntılı Bilirkişi Raporu Alınarak Karar Verileceği)

• FAİZ TALEBİ (Kamu Bankalarınca USD Mevduatına Uygulanan En Yüksek Orandaki Yıllık Faiz Uygulanarak Belirlenecek Gecikme Faiziyle Birlikte Fiili Ödeme Günündeki TCMB Efektif Satış Kuru Üzerinden YTL Karşılığı İle Tahsili - Ayrıntılı Bilirkişi Raporu Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği/Adi Kiraya ve Hasılat Kiralarına Özgü Takip)

• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Adi Kiraya ve Hasılat Kiralarına Özgü Takip/Yabancı Para Alacağı - Hesaplamalarda Hangi Faiz Türünün ve Oranının Uygulandığının ve Hangi Tarihteki Hangi Kurun Esas Alındığının Belirtilmediği/Ayrıntılı Bilirkişi Raporu Alınarak Karar Verileceği)

ÖZET : Alacaklı vekili tarafından borçlu aleyhine yabancı para alacağı için adi kiraya ve hasılat kiralarına özgü takip yapılmıştır. Borçlunun itirazı üzerine alacaklı tarafından itirazın kaldırılması talep edilmiştir. Mahkemece; takip talebinde açıkça "....asıl alacağın takip tarihinden itibaren 3095 Sayılı Kanunun 4/a maddesine göre kamu bankalarınca USD mevduatına uygulanan en yüksek orandaki yıllık faiz uygulanarak belirlenecek gecikme faiziyle birlikte, BK.m.83/III gereğince fiili ödeme günündeki TCMB efektif satış kuru üzerinden YTL karşılığı ile tahsili" ibaresinin yer aldığı, icra müdürlüğünce alacaklı vekilinin talebi doğrultusunda takip talebindeki mezkur şartlar çerçevesinde TCMB efektif satış kuru üzerinden hesaplanan bakiye alacağın muhtırayla istenmesinde bir isabetsizlik olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir. İcra Müdürlüğünün takip dosyası incelendiğinde; üç farklı hesaplamanın bulunduğu, hesaplamalarda hangi faiz türünün ve oranının uygulandığının, hangi tarihteki hangi kurun esas alındığının belirtilmediği görülmektedir. Mahkemece Yargıtay denetimine elverişli, faiz oran ve devrelerini, uygulanan kuru gösterir biçimde ayrıntılı bilirkişi raporu alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Tuncer Kaya tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekili tarafından borçlu aleyhine yabancı para alacağı için adi kiraya ve hasılat kiralarına özgü takip yapılmıştır. Borçlunun itirazı üzerine alacaklı tarafından itirazın kaldırılması talep edilmiş, mahkemece itirazın kaldırılmasına karar verilmiştir.19.04.2011 tarihinde icra müdürlüğü tarafından dosya hesabı yapılmış, hesaplanan miktar 20.04.2011 tarihinde borçlu tarafından yatırılmıştır. Alacaklı vekilinin başvurusu üzerine 23.05.2011 tarihinde yeniden dosya hesabı yapılmıştır. Yine alacaklı vekilinin önceki hesaplamanın yanlış olduğunu belirterek yeniden hesaplama yapılmasını istemesi üzerine icra müdürlüğünce 26.05.2011 tarihinde dosya borcu yeniden hesaplanmıştır. Belirtilen miktar borçlu tarafından 27.05.2011 tarihinde ihtirazi kayıtla yatırılmış olup, borçlu vekili, özellikle uygulanan faiz türü bakımından icra müdürlüğünün 23.05.2011 tarihli kararı (dosya hesabı) uyarınca gönderilen 24.05.2011 tarihli muhtıranın ve 26.05.2011 tarihli kararın (dosya hesabının) kaldırılması için icra mahkemesine başvurmuştur.

Mahkemece; takip talebinde açıkça "... asıl alacağın takip tarihinden itibaren 3095 Sayılı Kanunun 4/a maddesine göre kamu bankalarınca USD mevduatına uygulanan en yüksek orandaki yıllık faiz uygulanarak belirlenecek gecikme faiziyle birlikte, BK.m.83/III gereğince fiili ödeme günündeki TCMB efektif satış kuru üzerinden YTL karşılığı ile tahsili" ibaresinin yer aldığı, icra müdürlüğünce 26.05.2011 tarihinde alacaklı vekilinin talebi doğrultusunda takip talebindeki mezkur şartlar çerçevesinde TCMB efektif satış kuru üzerinden hesaplanan bakiye alacağın muhtırayla istenmesinde bir isabetsizlik olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

Şişli 4. İcra Müdürlüğünün 2010/42236 E. sayılı takip dosyası incelendiğinde; üç farklı hesaplamanın bulunduğu, hesaplamalarda hangi faiz türünün ve oranının uygulandığının, hangi tarihteki hangi kurun esas alındığının belirtilmediği görülmektedir. O halde mahkemece Yargıtay denetimine elverişli, faiz oran ve devrelerini, uygulanan kuru gösterir biçimde ayrıntılı bilirkişi raporu alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

BAYTOK HUKUK BÜROSU

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube