Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13669

K. 2012/20370

T. 13.6.2012

• İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Teminat İddiasının Borçlu Tarafça Kanıtlanamadığı ve Alacaklı Tarafından Bononun Teminat Senedi Olduğu Yönünde Bir Beyan Bulunmadığından İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )

• MÜKERRER TAKİP ( Teminat İddiasının Borçlu Tarafça Kanıtlanamadığı ve Alacaklı Tarafından Bononun Teminat Senedi Olduğu Yönünde Bir Beyan Bulunmadığından İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - İcra Takibinin İptali )

• TEMİNAT SENEDİ ( İcra Takibinin İptali - Haciz Tutanağında Üçüncü Kişinin Tek Taraflı Beyanının İtiraza Konu Takip Dayanağı Bononun Teminat Senedi Olduğunun Kabulü İçin Yeterli Olmadığı )

• ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BEYANI ( İcra Takibinin İptali - Haciz Tutanağında Üçüncü Kişinin Tek Taraflı Beyanının İtiraza Konu Takip Dayanağı Bononun Teminat Senedi Olduğunun Kabulü İçin Yeterli Olmadığı )

• YAZILI BELGE İLE İSPAT ( İcra Takibinin İptali - Senedin Teminat Senedi Olduğu İddiasının Senet Üzerine Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu Yazılmak Suretiyle ya da Yazılı Bir Belge ile İspatlanması Gerektiği )

ÖZET : Dava, aynı alacak için mükerrer takip yapıldığı ve takibe konu senedin teminat senedi olduğu gerekçesiyle takibin iptali istemidir. Senedin teminat senedi olduğu iddiasının, senet üzerine hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılmak suretiyle ya da yazılı bir belge ile ispatlanması gerekir. Somut olayda, dava dışı bir icra takibinde, borçlu adresinde yapılan haciz sırasında, borçlunun kardeşinin dosya borcuna istinaden ayrı bir senet verilmesi konusunda alacaklı vekili ile anlaştıklarını ve bu senedin teminat olarak verileceğini beyan etmiştir. Haciz tutanağında söz konusu dosya yönünden üçüncü kişinin tek taraflı beyanı, itiraza konu takip dayanağı bononun teminat senedi olduğunun kabulü için yeterli değildir. Bu durumda, itiraza konu takibin mükerrer olduğu da söylenemez. O halde, mahkemece, teminat iddiasının borçlu tarafça kanıtlanamadığı ve alacaklı tarafından da takip dayanağı bononun teminat senedi olduğu yönünde bir beyanın da bulunmadığı gözetilerek itirazın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Hava Kandemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibe karşı borçluların, takip dayanağı senedin alacaklının daha önce yaptığı takip nedeniyle yapılan haciz sırasında teminat olarak verildiğini ve diğer takibin de devam ettiğini, bu nedenle mükerrer takip yapıldığını belirterek takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurdukları, mahkemece, 30/05/2011 tarihli haciz tutanağındaki beyanlara dayanılarak takip konusu senedin teminat olarak verildiği ve ayrıca aynı alacak için mükerrer takip yapıldığı gerekçesiyle takibin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Senedin teminat senedi olduğu iddiasının, senet üzerine hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılmak suretiyle ya da yazılı bir belge ile ispatlanması gerekir ( HGK’nun 14.03.2001 tarih ve 2001/12-233 E, 2001/257 K. sayılı ve yine HGK’ nun 20.06.2001 T. 13/06/2012ve 2001/12-496 sayılı kararları ).

Somut olayda, alacaklı tarafından Konya 6.İcra Müdürlüğü`nün 2011/4626 E.sayılı dosyası ile başlatılan takipte, borçlunun hak ve alacaklarının haczi için Çumra İcra Müdürlüğü`ne talimat yazıldığı, anılan icra müdürlüğünün 2011/584 talimat sayılı dosyası üzerinden 31/05/2011 tarihinde borçlu adresinde yapılan haciz sırasında, borçlunun kardeşi A. K.`ın dosya borcuna istinaden 15/06/2011 vadeli ve 14.890,00 TL bedelli ayrı bir senet verilmesi konusunda alacaklı vekili ile anlaştıklarını ve bu senedin teminat olarak verileceğini beyan ettiği görülmektedir.

Borçlular, teminat senedi iddiasını ispata yönelik, yukarıda açıklandığı şekilde İİK.nun l69/a maddesinde öngörülen nitelikte bir belge sunmamıştır. 31/05/2011 tarihli haciz tutanağında söz konusu dosya yönünden üçüncü kişi durumunda olan A. K.`ın tek taraflı beyanı, itiraza konu takip dayanağı bononun teminat senedi olduğunun kabulü için yeterli değildir. Bu durumda, itiraza konu takibin mükerrer olduğu da söylenemez.

O halde, mahkemece, teminat iddiasının borçlu tarafça kanıtlanamadığı ve alacaklı tarafından da takip dayanağı bononun teminat senedi olduğu yönünde bir beyanın da bulunmadığı gözetilerek itirazın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

BAYTOK HUKUK BÜROSU

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube