Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/4398

K. 2012/20224

T. 12.6.2012

• KAMBİYO SENEDİ ( Borçlu Borcu Kısmen Kabul Ettiğinden Alacaklının Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Hakkına Sahip Bulunup Bulunmadığı Üzerinde Durulamayacağı - O Halde Mahkemece Şikayetin Reddi Gerektiği )

• İMZA İNKARI ( Her Ne Suretle Olursa Olsun İmza İnkarı Geri Alınmış veya Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmiş İse İcra Mahkemesi İ.İ.K.nun 170/A Md. Gereğince Takibin İptaline Karar Veremeyeceği )

• ŞİKAYET ( Borçlu Borcu Kısmen Kabul Ettiğinden Alacaklının Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Hakkına Sahip Bulunup Bulunmadığı Üzerinde Durulamayacağı - O Halde Mahkemece Şikayetin Reddi Gerektiği )

ÖZET : Her ne suretle olursa olsun imza inkarı geri alınmış veya borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise icra mahkemesi yukarda belirtilen sebeplere dayanarak İ.İ.K.nun 170/a maddesi gereğince takibin iptaline karar veremez. Somut olayda borçlu, celsede "...ben R. Ş.`den 5-6 ayda toplam 30.000 TL aldım. Senedin alacaklısı R. Ş. kredi borcunu ödediği takdirde senet işleme konmayacaktı... " diyerek borcu kısmen kabul ettiğinden, alacaklının kambiyo senetlerine mahsus yolla takip hakkına sahip bulunup bulunmadığı üzerinde durulamaz. O halde mahkemece şikayetin reddi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Muharrem Terzi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : Takibe konu belgenin kambiyo senedi niteliğini haiz olmaması ya da alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip bulunmaması, İ.İ.K.nun 170/a maddesi hükmü gereğince takibin iptali sebebi ise de, aynı maddenin son fıkrası uyarınca "Her ne suretle olursa olsun imza inkarı geri alınmış veya borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise...", icra mahkemesi yukarda belirtilen sebeplere dayanarak İ.İ.K.nun 170/a maddesi gereğince takibin iptaline karar veremez.

Somut olayda borçlu, 18.11.2011 tarihli celsede "... ben R. Ş.`den 5-6 ayda toplam 30.000 TL aldım. Senedin alacaklısı R. Ş. kredi borcunu ödediği takdirde senet işleme konmayacaktı... " diyerek borcu kısmen kabul ettiğinden, alacaklının kambiyo senetlerine mahsus yolla takip hakkına sahip bulunup bulunmadığı üzerinde durulamaz.

O halde mahkemece şikayetin reddi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

BAYTOK HUKUK BÜROSU

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube