Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/7320

K. 2012/12811

T. 17.4.2012

• BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ( Borçlunun Emekli Maaşının Haczine Muvafakat Etmediği - Haciz Konulamayacağı )

• EMEKLİ MAAŞI HACZİ ( Haczedilmesine Dair Taleplerin Borçlunun Muvafakti Yoksa İcra Müdürü Tarafından Reddedileceği )

• HACZEDİLEMEZLİK ( Borçlunun Emekli Maaşının Haczine Muvafakat Etmediği - Haciz İşleminin Yapılamayacağı )

ÖZET : Dava borçlunun Bağ- Kur`dan aldığı emekli maaşına icra dairesince konulan haczin kaldırılmasına ilişkindir.Borçlunun anılan kurumdan aldığı emekli maaşının haczine muvafakat etmediği görülmektedir.Borçlunun SGK ( Bağ-Kur )`dan aldığı emekli maaşı üzerine, gerek haciz gerekse şikayet tarihi itibariyle yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler karşısında haciz konulamaz.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi S.P. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Borçlunun, Bağ-Kur`dan aldığı emekli maaşına icra dairesince 08.12.2006 tarihinde konulan haczin kaldırılması talebi ile 13.09.2011 tarihinde icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece İ.İ.K.nun 83. maddesi gereğince maaşın 1/4`ne haciz konulmasında usul ve yasaya aykırılık olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İcra dosyanın incelenmesinde: borçlunun, anılan kurumdan aldığı emekli maaşının haczine muvafakat etmediği görülmektedir.

Haciz tarihi itibariyle yürürlükte olan 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 67/1. maddesiyle. bu yasaya göre bağlanan aylıkların nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Nitekim Ekim 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasasının 93. maddesiyle de. bu kurumdan alınan emekli maaşlarının haczedilemeyeceğine dair kural korunmuştur.

Bu cümleden olmak üzere. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur, Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) olarak tek bir çatı altında birleştirildiğinden, bu kurumlardan alınan emekli maaşlarının hacizleri mümkün değildir.

Ancak İ.İ.K.nun 83/a maddesi gereğince, "İ.İ.K.nun 82 ve 83. maddelerinde yazılan mal ve hakların haczolunabileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir" hükmüne karşın, 28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 Sayılı Kanunun 32. maddesiyle değişik 5510 Sayılı SGK.nun 93/1. maddesinde, "bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine dair taleplerin, borçlunun muvafakati yok ise, icra müdürü tarafından reddedileceği" düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda, borçlunun SGK ( Bağ-Kur )`dan aldığı emekli maaşı üzerine, gerek haciz gerekse şikayet tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve yukarda açıklanan yasal düzenlemeler karşısında haciz konulamaz. O halde mahkemece şikayetin kabulü gerekirken istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.`nun 366. ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 17.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

BAYTOK HUKUK BÜROSU

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube