Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/4581

K. 2012/20385

T. 13.6.2012

• NAFAKA ALACAĞINA DAYALI İCRA TAKİBİNDE MAAŞ HACZİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Alacaklının Takip Talebinde Belirttiği Toplam Alacak Yanında Asliye Hukuk Mahkemesinin Kararının Kesinleştiği Tarihine Kadar İşleyen Nafakaları da Talep Edebileceği )

• TEDBİR NAFAKASI ALACAĞI ( Boşanma Kararının Kesinleşmesine Kadar Talep Edilebileceğinin Mahkemece Gözetileceği - Mahkemece Hatalı Nafaka Hesaplaması Yapıldığı/Kararının Kesinleştiği Tarihe Kadarki Nafakaların da Hesaplanması Gereği )

• NAFAKA ALACAĞININ HATALI HESAPLANMASI ( Alacaklının Takip Talebinde Belirttiği Toplam Alacak Yanında Asliye Hukuk Mahkemesinin Kararının Kesinleştiği Tarihine Kadar İşleyen Nafakaları da Talep Edebileceği - Maaş Haczinin İptali )

• MAHKEME KARARININ KESİNLEŞMESİNE KADAR Kİ NAFAKA ALACAĞININ HESAPLANMASI ( Tedbir Nafakası - Maaş Haczinin Devamına Karar Verileceği/Yerel Mahkemece Nafaka Alacağının Hatalı Hesaplanmış Olduğu/Nafaka Yönünden İstemin Kabulü Gerektiği )

• TAKİP TARİHİ İLE MAHKEME KARARININ KESİNLEŞTİĞİ TARİHİN DİKKATE ALINMASI ( Bu Tarihler Arasındaki Nafaka Alacağının Hesaplanması Gerektiği - Tedbir Nafakasının Karar Kesinleşinceye Kadar Devam Edeceğinin Yerel Mahkemece Gözetileceği )

ÖZET : Alacaklı tarafından nafaka alacağına dayalı olarak genel haciz yoluyla başlatılan takibe karşı borçlu, maaş haczi işleminin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurmuş ve mahkemece, işleyecek nafakaya dair kesintinin yapılması yönündeki işlemin iptaline karar verilmiştir.Ancak, alacaklı, takip talebinde belirttiği toplam nafaka alacağının yanında, takip tarihi olan 10.04.2009 tarihinden asliye hukuk mahkemesi kararının kesinleştiği 12.5.2010 tarihine kadar işleyen nafaka ve faizini de talep edebilir. Ancak, şikayete konu haciz müzekkeresinde, "takip tarihinden kararın kesinleşmesi tarihine kadar işleyen nafaka ve faizi" gösterilmemiştir. Mahkemece, takip tarihinden asliye hukuk mahkemesi kararının kesinleşme tarihine kadar işleyen nafaka ve faizi hesaplanarak, takip talebinde belirtilen alacağa ve faizine eklenmek suretiyle bulunacak miktar yönünden maaş haczinin devamına, kararın kesinleşme tarihi olan 12.5.2010 tarihinden itibaren işleyecek nafaka yönünden istemin kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup; dava dosyası için Tetkik Hakimi Hava Kandemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından nafaka alacağına dayalı olarak genel haciz yoluyla başlatılan takibe karşı borçlunun, boşanma davasının reddine dair kararın kesinleştiğini, kesinleşmeden sonra işleyen nafaka alacağının bulunmadığını, buna rağmen işleyecek nafaka yönünden de maaşına haciz konulduğunu belirterek, maaş haczi işleminin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, işleyecek nafakaya dair kesintinin yapılması yönündeki işlemin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Medeni Kanun`un "Geçici Önlemler" başlığını taşıyan 169. maddesinde; "Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına dair geçici önlemleri re`sen alır" düzenlemesine yer verilmiştir. Sözü edilen tedbir nafakası boşanma kararının kesinleşmesiyle sona erer. Takip dayanağı ara kararında yer alan aylık toplam 300 TL, davalı ve müşterek çocuklar için bu madde hükmüne göre verilmiş tedbir nafakası niteliğinde olup, boşanma talebi reddedildiğinden ve nafakanın devamına dair bir karar da oluşturulmadığından, boşanma kararının kesinleşmesine kadar devam eder ve kesinleşme tarihinde son bulur. Yine dayanak ilamda velayet hakkının alacaklıya verildiğine dair bir hüküm bulunmadığından velayet hakkı taraflar arasında ortak kullanılmaktadır. Bu durumda kararın kesinleşmesiyle birlikte çocuklar için hükmedilen nafaka da sona erer.

Somut olayda, alacaklının Kozan 2.Asliye Hukuk Mahkemesi`nin ( Aile Mahkemesi Sıfatıyla ) 2008/269 E.sayılı dosyasında verilen ara kararı gereğince toplam 2.417,16 TL. tedbir nafakası alacağı için 10.4.2009 tarihinde genel haciz yoluyla takibe başladığı, 28.6.2011 tarihinde borçlunun maaşının haczine karar verildiği, haciz müzekkeresinde borç miktarı olarak "2.417,16 TL ( faiz ve masraflar hariç ) birikmiş nafaka, 300,00 TL işler aylık nafaka" yazıldığı görülmektedir.

Borçlu tarafından açılan boşanma davası ise, Kozan 2.Asliye Hukuk Mahkemesi`nin ( Aile Mahkemesi Sıfatıyla ) 11.3.2010 tarih ve 2008/269 E-2010/117 K.sayılı kararıyla reddedilmiş, iş bu karar 12.5.2010 tarihinde kesinleşmiştir. Bu durumda, alacaklı, takip talebinde belirttiği toplam 2.417,16 TL nafaka alacağının yanında, takip tarihi olan 10.4.2009 tarihinden asliye hukuk mahkemesi kararının kesinleştiği 12.5.2010 tarihine kadar işleyen nafaka ve faizini de talep edebilir. Ancak, şikayete konu haciz müzekkeresinde, "takip tarihinden kararın kesinleşmesi tarihine kadar işleyen nafaka ve faizi" gösterilmemiştir.

O halde, mahkemece, takip tarihinden asliye hukuk mahkemesi kararının kesinleşme tarihine kadar işleyen nafaka ve faizi hesaplanarak, takip talebinde belirtilen 2.417,16 TL alacağa ve faizine eklenmek suretiyle bulunacak miktar yönünden maaş haczinin devamına, kararın kesinleşme tarihi olan 12.5.2010 tarihinden itibaren işleyecek nafaka yönünden istemin kabulüne karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

BAYTOK HUKUK BÜROSU

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube