Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/4715

K. 2012/20293

T. 12.6.2012

• MÜDÜRLÜK İŞLEMİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Tebligatın Yapıldığı Tarihin Belirlenmesinde Aslolan Tebligat Parçasına Şerh Edilen Tarih Olup Bu Tarih Esas Alınarak Taleplerin Değerlendirilmesi Gerektiği )

• TAKİBİN DURDURULMASI ( Müdürlük İşleminin Kaldırılması İstemi - Tebligatın Yapıldığı Tarihin Belirlenmesinde Aslolan Tebligat Parçasına Şerh Edilen Tarih Olup Bu Tarih Esas Alınarak Taleplerin Değerlendirilmesi Gerektiği )

• TEBLİĞ TARİHİ ( Müdürlük İşleminin Kaldırılması İstemi - Tebligatın Yapıldığı Tarihin Belirlenmesinde Aslolan Tebligat Parçasına Şerh Edilen Tarih Olup Bu Tarih Esas Alınarak Taleplerin Değerlendirileceği )

ÖZET : Dava, takibin durdurulmasına ilişkin müdürlük işleminin kaldırılması istemine ilişkindir. Ödeme emrinin borçluya tebliği üzerine düzenlenen tebligat parçasında, tebliğ tarihinin tebliğ memurunca şerh edildiği görülmektedir. Tebligatın yapıldığı tarihin belirlenmesinde aslolan tebligat parçasına şerh edilen tarih olup, bu tarih esas alınarak taleplerin değerlendirilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Yıldırım Bayrak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekili, borçlu aleyhine yaptıkları ilamsız takip üzerine, borçlunun borcunu ödediğini, ancak 7 günlük süreden sonra icra müdürlüğüne itiraz dilekçesi sunduğunu ve PTT`ye yazı yazılarak ödeme emrinin tebliğ tarihinin sorulmasını istediğini, PTT yazısında tebligatın 1.7.2011 tarihinde yapıldığının belirtilmesi sebebiyle icra müdürlüğünce itirazın süresinde kabul edilerek takibin durdurulduğunu, borçlunun, ödenen paranın iadesini istediğini, oysa bir ihtirazi kayıt ileri sürülmeden ödenen paranın istenemeyeceğini ve müdürlüğün kararının re`sen kaldırılamayacağını ileri sürerek takibin durdurulmasına dair 28.7.2011 tarihli müdürlük kararının kaldırılmasını istemiştir.

Birleşen dosyada ise borçlu vekili, müvekkili aleyhine genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi yapıldığını, bankaya yazılan haciz yazısı üzerine borcun ödendiğini, oysa itirazın süresinde olduğunun anlaşıldığını ve alacaklıya ödenen paranın iadesi için muhtıra çıkartılmasını istediğini, icra müdürlüğünce alacaklıya muhtıra gönderildiğini, ancak ödenen paranın iade edilmediğini ve haciz taleplerinin de müdürlükçe reddedildiğini ileri sürerek, müdürlük işleminin kaldırılmasını ve ödeme emri tebliğinin 1.7.2011 tarihinde yapıldığının tespitini istemiştir.

K. 1. İcra Hukuk Mahkemesi`nin 2011/13084 Sayılı dosyasında, ilamsız icra takibinin borçlu aleyhine yapıldığı, ödeme emri tebligat parçasında ödeme emrinin 30.6.2011 tarihinde tebliğ edildiğinin yazılı olduğu görülmüştür. Borçlu vekili takibe 8.7.2011 tarihinde itiraz etmiş, icra müdürlüğünce süresinde yapılmayan itirazın reddi üzerine, borcu ödeyen borçlu icra müdürlüğüne müracaatla PTT`den ödeme emri tebliğ tarihinin sorulmasını talep etmiş, PTT`den gelen yazıda tebligatın 1.7.2011 tarihinde yapıldığı belirtilmiştir. Bunun üzerine icra müdürlüğünce 1.8.2011 tarihinde alacaklıya muhtıra çıkartılarak yatan para istenmiş, ancak alacaklı tarafından yatırılmaması üzerine borçlu haciz talebinde bulunmuştur.

Mahkemece, PTT cevabına göre, tebliğin 1.7.2011 tarihinde yapıldığının anlaşılması sebebiyle itirazın 7 günlük sürede yapılmış sayılacağının kabulüyle alacaklı şirketin şikayetinin reddine, birleşen dosya yönünden ise şikayetin kabulüyle tebliğ tarihinin 1.7.2011 tarihi olarak düzeltilmesine ve icra müdürlüğünün 17.8.2011 tarihli haciz talebinin reddine dair kararının kaldırılmasına karar verildiği görülmektedir.

Ödeme emrinin borçluya tebliği üzerine düzenlenen tebligat parçasında, tebliğ tarihinin tebliğ memurunca 30.6.2011 olarak şerh edildiği görülmektedir. Tebligatın yapıldığı tarihin belirlenmesinde aslolan tebligat parçasına şerh edilen tarih olup, bu tarih esas alınarak taleplerin değerlendirilmesi gerekirken. PTT Müdürlüğünden gelen yazıya itibar edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

BAYTOK HUKUK BÜROSU

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube