Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) GEREKÇELİ KARARIN İÇERİĞİ ( İşçilik Alacakları Davası - Yargı Kararlarının Gerekçeli Olarak Yazılması Gerektiği/Mahkemece Tarafların İddia ve Savunması İrdelenmeden Anayasanın ve Kanunun Aradığı Anlamda Gerekçe Oluşturulmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/16416

K. 2013/17227

T. 5.6.2013

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Mahkemece Tarafların İddia ve Savunması İrdelenmeden Anayasanın ve Kanunun Aradığı Anlamda Gerekçe Oluşturulmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )

• GEREKÇELİ KARARIN İÇERİĞİ ( İşçilik Alacakları Davası - Yargı Kararlarının Gerekçeli Olarak Yazılması Gerektiği/Mahkemece Tarafların İddia ve Savunması İrdelenmeden Anayasanın ve Kanunun Aradığı Anlamda Gerekçe Oluşturulmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )

• GEREKÇE ( Mahkeme Kararındaki Açıklamanın Anayasa ve Kanunun Aradığı Anlamda Bir Gerekçe Olmadığı - Mahkemece Tarafların İddia ve Savunması İrdelenmeden Anayasanın ve Kanunun Aradığı Anlamda Gerekçe Oluşturulmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/İşçilik Alacakları Davası )

6100/m.297

ÖZET : Dava, işçilik alacakları istemine ilişkindir. Somut olayda, mahkemece "davacıya ait SGK ve işyeri şahsi sicil dosyası, tanık anlatımları, mahkememizce aldırılan bilirkişi raporu ve tüm dosya münderecatından, davalılar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu, davacının her iki davalı işyerinde çalışmasını sürdürdüğü, haklı neden olmaksızın davacının iş akdinin davalı işverenlikçe feshedildiği, bu bağlamda davacının kıdem tazminatına hak kazandığı ayrıca davacının hüküm altına alınan işçilik alacaklarına da hak kazandığı anlaşılmakla, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi." şeklinde bir açıklama ile hüküm kurulduğu görülmüştür. Mahkeme kararındaki bu açıklama, Anayasa ve HUMK`un aradığı anlamda bir gerekçe değildir. Mahkemece tarafların iddia ve savunması irdelenmeden, Anayasa`nın ve HUMK`un aradığı anlamda gerekçe oluşturulmadan, karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalılar tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A ) Davacı isteminin Özeti:

Davacı vekili dava dilekçesi ile müvekkilinin, 01.06.1999 tarihinde davalılar bünyesinde atık toplama işinde çalıştığını, müvekkilinin sigortası başlangıçta S... Şirketi tarafından yapıldığını, daha sonra E... Ltd. Şti. tarafından yapılmasına rağmen müvekkilinin her zaman diğer davalı şirketin işlerini yaptığını, hiçbir zaman E...-Tek şirketinin işçisi olarak çalışmadığını, davalı şirketler arasında irtibat bulunduğunu, davalıların işçilik alacaklarından kurtulmak için müvekkilin ve diğer işçilerin sigortasını farklı farklı iş yerlerinde gösterdiklerini, işlerin tamamını S... Ltd. Şti nin yaptığını müvekkilinin ve iş arkadaşlarının 21.04.2009 tarihinde maaşların geç ödenmesi, fazla mesai ve ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin ödenmemesi gerekçesiyle işveren S... Ltd. Şti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara Bölge Müdürlüğüne şikayet ettiklerini, şikayetlerini geri almadıkları için müvekkili ve arkadaşlarının iş akitlerinin 03.09.2009 tarihinde işverence fesih edildiğinden bahisle kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma ve ulusal bayram ve genel tatil çalışma ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

B ) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

C ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D ) Temyiz:

Kararı davalılar temyiz etmiştir.

E ) Gerekçe:

Anayasa`nın 141 inci maddesi uyarınca, yargı kararlarının gerekçeli olarak yazılması gerekir. Bu husus 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 297 nci maddesinde de hüküm altına alınmıştır. Anılan anayasal ve yasal düzenlemeler gereğince yargıcın, tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri kararda göstermesi zorunludur. Maddi olgularla hüküm fıkrası arasındaki hukuki bağlantı da ancak bu şekilde kurulabilecek, ayrıca yasal unsurları taşıyan bu gerekçe sayesinde, kararların doğruluğunun denetlenebilmesi mümkün olacaktır ( Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 26.05.2008 gün ve 2007/20517 Esas, 2008/12483 Karar sayılı ilamı ).

Somut olayda, mahkemece "davacıya ait SGK ve işyeri şahsi sicil dosyası, tanık anlatımları, mahkememizce aldırılan 05/07/2010 tarihli bilirkişi raporu ve tüm dosya münderecatından, davalılar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu, davacının her iki davalı işyerinde çalışmasını sürdürdüğü, haklı neden olmaksızın davacının iş akdinin davalı işverenlikçe feshedildiği, bu bağlamda davacının kıdem tazminatına hak kazandığı ayrıca davacının hüküm altına alınan işçilik alacaklarına da hak kazandığı anlaşılmakla, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi." şeklinde bir açıklama ile hüküm kurulduğu görülmüştür.

Mahkeme kararındaki bu açıklama, Anayasa ve HUMK`un aradığı anlamda bir gerekçe değildir. Mahkemece tarafların iddia ve savunması irdelenmeden, Anayasa`nın ve HUMK`un aradığı anlamda gerekçe oluşturulmadan, karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.(Baytok Hukuk Burosu)  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube