Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8770

K. 2012/21984

T. 21.6.2012

• KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Yazılı Gerekçeyle Kabulüne Dair Hüküm Tesisi Doğru Görülmediğinden Mahkeme Kararının Bozulması Gerekirken Onandığı Anlaşılmakla Kabulü Gerektiği )

• İLAMLARIN İNFAZI ( Karar Düzeltme/Hükmün İçeriğinin Aynen İnfazı Zorunlu Olduğu - Sınırlı Yetkili İcra Mahkemesince İlamın İnfaz Edilecek Kısmı Yorum Yoluyla Belirlenemediği )

• ALACAĞIN TEMLİKİ ( Karar Düzeltme/Temlik Edenin Borç İlişkisinden Çıktığı ve Onun Yerine Alacaklı Sıfatıyla Alacağı Devralan Üçüncü Kişinin Geçeceği - Alacakla İlgili Her Türlü Hukuki İşlemin Bu Üçüncü Kişi Tarafından Yapılacağı )

• TAKİP SIRASINDA ALACAKLININ DEĞİŞMESİ ( Karar Düzeltme İstemi - Bir Takip Açıldıktan Sonra da Takip Konusu Olan Mal ve Hakkın Bir Başkasına Devredilmesinin Mümkün Olduğu )

ÖZET : Alacağın temlikiyle alacak hakkı, bunu devralan üçüncü kişiye geçer. Böylece devralan, daha önce temlik edene ait olan alacak hakkını kesin olarak iktisap eder ve bunun üzerinde "tasarruf etme" yetkisini kazanır. Temlik eden alacaklının da, bu aşamadan sonra artık tasarruf hak ve yetkisi bulunmadığından ( kalmadığından ), bu alacağa dayalı olarak herhangi bir hukuki işlem yapması mümkün değildir. Bu durumda temlik işlemiyle temlik eden, borç ilişkisinden çıkar ve onun yerine alacaklı sıfatıyla alacağı devralan üçüncü kişiye geçer. Alacakla ilgili her türlü ( dava açma, takip yapma, temlik etme... gibi ) hukuki işlem bu üçüncü kişi tarafından yapılır.Bir takip açıldıktan sonra da ( takip devam ederken ), takip konusu olan mal ve hakkın bir başkasına ( üçüncü kişiye ) devredilmesi ( temlik edilmesi ) mümkündür. Mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulüne dair hüküm tesisi doğru görülmediğinden mahkeme kararının bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla temlik alacaklısı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 12.12.2011 tarih, 11046/28129 Sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Adem Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : H.G.K.`nun 8.10.1997 tarih ve 1997/12-517 E.. - 1997/776 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere "ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Diğer bir anlatımla, hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. O sebeple sınırlı yetkili icra mahkemesince ilamın infaz edilecek kısmı yorum yoluyla belirlenemez."

Somut olayda, icra takibinin dayanağı olan Şırnak Asliye Hukuk ( Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla ) Mahkemesi`nin 29.9.2010 tarih ve 2003/127 E., 2010/279 K. sayılı ilamı ile"...440.945,68 TL`nin dava tarihinden itibaren reeskont faizi uygulanmak suretiyle davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine, fazlaya dair talebin reddine, ..." karar verildiği görülmektedir. Her ne kadar dayanak ilamın davacısı olan D... Madencilik Enerji Petrol Gıda İnş. Teks. Tur. San. ve Tic. A.Ş.` nin 12.6.2007 tarihinde tasfiyene karar verilerek, 14.7.2008 tarihinde ticaret sicilinden terkin edilmiş ise de, bu husus dayanak ilamın yargılaması sırasında incelenecek bir husus olup, daha sonradan icra mahkemesince ilamın infazına engel olacak şekilde yorum yoluyla değiştiremez.

Diğer taraftan, alacağın temliki B.K.`nun 162-172. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Alacağın temlikiyle alacak hakkı, bunu devralan üçüncü kişiye geçer. Böylece devralan, daha önce temlik edene ait olan alacak hakkını kesin olarak iktisap eder ve bunun üzerinde "tasarruf etme" yetkisini kazanır. Temlik eden alacaklının da, bu aşamadan sonra artık tasarruf hak ve yetkisi bulunmadığından 

  ( kalmadığından ), bu alacağa dayalı olarak herhangi bir hukuki işlem yapması mümkün değildir. Bu durumda temlik işlemiyle temlik eden, borç ilişkisinden çıkar ve onun yerine alacaklı sıfatıyla alacağı devralan üçüncü kişiye geçer. Alacakla ilgili her türlü ( dava açma, takip yapma, temlik etme... gibi ) hukuki işlem bu üçüncü kişi tarafından yapılır.

Bir takip açıldıktan sonra da ( takip devam ederken ), takip konusu olan mal ve hakkın bir başkasına ( üçüncü kişiye ) devredilmesi ( temlik edilmesi ) mümkündür.

Batman İl Genel Meclisi`nin 10. 05.2007 tarih ve 18 Sayılı kararıyla D... Madencilik Enerji Petrol Gıda İnş. Teks. Tur. San. ve Tic. A.Ş.` nin aktif ve pasifiyle birlikte 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu`nun 53. maddesine göre kurulan bütçe içi işletmeye aktarıldığından takip alacaklısının Batman İl Özel İdaresi olduğunun kabulü gerekir.

Mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulüne dair hüküm tesisi doğru görülmediğinden mahkeme kararının bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla temlik alacaklısı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 12.12.2011 tarih ve 2011/11046 Esas 2011/28129 Karar sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle 366. ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 21.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAYTOK HUKUK BÜROSU  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube